EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Prognos för utvecklingen 2013–2014

Publiceringsdatum: 2014-12-04

Referensår: 2014 Produktkod: JO0205 Ämnesord: Ekonomi

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Oförändrat resultat för jordbruket 2014

Jordbrukssektorns totala produktionsvärde i löpande priser förväntas minska marginellt 2014 jämfört med 2013. Både värdet av vegetabilieproduktionen och animalieproduktionen minskar med knappt 1 %. De totala kostnaderna förväntas ligga på ungefär samma nivå som 2013.

Den totala spannmålsskörden för 2014 uppskattas till ca 5,7 miljoner ton, vilket är en ökning med 14 % jämfört med 2013. Samtidigt förväntas priserna för spannmål sjunka under skördeåret 2014/2015. Totalt sett bedöms värdet av spannmålsproduktionen öka med 2 % jämfört med skördeåret 2013/2014.

Totalskörden av raps och rybs 2014 beräknas ligga i nivå med föregående år trots minskad odlingsareal. Priserna förväntas dock sjunka under skördeåret 2014/2015 vilket gör att värdet av oljeväxtproduktionen beräknas minska med 16 %.

Värdet av mjölkproduktionen uppskattas öka med knappt 6 % vilket förklaras av både ökad produktion och ett högre genomsnittligt avräkningspris under 2014 jämfört med 2013. Året inleddes med prisnivåer som låg betydlig över 2013 års nivå. Priserna har sedan sjunkit men trots prisfallet bedöms det genomsnittliga avräkningspriser för 2014 ligga några procent över 2013 års nivå.

Slakten av nötkreatur beräknas öka med cirka 3 % under år 2014 jämfört med år 2013 samtidigt som avräkningspriserna uppskattas sjunka med cirka 5 %. Slakten av svin beräknas ligga i nivå med 2013. Avräkningspriserna beräknas dock sjunka varför värdet av svinproduktionen uppskattas minska med knappt 8 %.

Inför publiceringen av 2013 års beräkningar i oktober 2014 gjordes några revideringar av EAA som även påverkar tidigare år. Dessa berör främst animalieproduktionen och proteingrödor (se avsnittet fakta om statistiken).Prognos för inkomstutvecklingen 2013–2014

Jordbrukssektorns totala produktionsvärde i löpande priser förväntas minska marginellt 2014 jämfört med 2013. Både värdet av vegetabilieproduktionen och animalieproduktionen minskar med knappt 1 %.

Priset på spannmål förväntas fortsätta att sjunka även under skördeåret 2014/2015. Lägre priser kompenseras dock av en stor skörd vilket gör att värdet av spannmålsproduktionen bedöms öka med 2 % jämfört med skördeåret 2013/2014. Värdet av produktionen av oljeväxter och potatis förväntas minska främst på grund av sjunkande priser.

Värdet av mjölkproduktionen uppskattas öka med knappt 6 % vilket förklaras av att produktionen förväntas öka med 2,5 % och ett högre genomsnittligt avräkningspris jämfört med 2013. Avräkningspriset låg under årets första 8 månader över avräkningspriset för motsvarande period 2013. Under perioden januari till april var avräkningspriset avsevärt högre 2014 jämfört med 2013. Därefter har priserna sjunkit. Trots prisfallet uppskattas det genomsnittliga avräkningspriset för 2014 ligga cirka 3 % över 2013 års pris.

Värdet av gris- och nötköttsproduktionen bedöms minska och i dessa fall är det sjunkande priser som är orsaken. Under året har även priserna på minkskinn fallit kraftigt efter flera års prisuppgång vilket gör att värdet av minkproduktionen minskar med närmare 30 %. Både produktionen av jordbrukstjänster och sekundära icke-jordbruksaktiviteter beräknas öka något i värde.

Kostnaderna för insatsvaror och tjänster beräknas vara i stort sett oförändrade. De lägre spannmålspriserna verkar dämpande på kostnaderna för foder som produceras inom det egna företaget och det foder som omsätts inom jordbrukssektorn. Priserna på köpfodermedel förväntas sjunka vilket är den främsta orsaken till att kostnaderna för köpfodermedel bedöms bli lägre än föregående år. Kostnaderna för handelsgödsel och växtskyddsmedel förväntas öka medan kostnaderna för energianvändning förväntas minska

Förädlingsvärdet netto, vilket motsvarar värdet av jordbrukssektorns produktion minus insatsförbrukning och kapitalförslitning, beräknas minska med drygt 2 %. Även driftsöverskott netto, som är det överskott som ska täcka kostnader för arrende, räntor, eget arbete och eget kapital, uppskattas minska med drygt 2 %. Minskade räntekostnader gör dock att företagsinkomsten, som ska täcka kostnader för eget arbete och kapital, uppskattas minska marginellt med cirka 0,5 %.

Jordbruksverket har levererat denna preliminära beräkning över inkomstutvecklingen i Sverige till EU:s statistikmyndighet Eurostat. Beräkningen redovisas i tabell 1, som innehåller värden för år 2013 samt förändringar till år 2014 i volym, pris och värde uttryckt som index.

I mitten av december planerar Eurostat att redovisa medlemsstaternas prognoser över utvecklingen av jordbrukets inkomster mellan åren 2013 och 2014. Indikator A, som beskriver förändringen i real faktorinkomst per årsarbete, är det mått som brukar användas vid jämförelse mellan medlemsländerna. Faktorinkomsten beräknas som produktionsvärdet (inklusive subventioner) minus kostnader för insatsvaror och tjänster och kapitalförslitning. Med antaganden om en nedgång av den totala arbetsinsatsen (-1,7 %) och en prisökning för bruttonationalprodukten med 1,3 %, kommer indikator A för Sverige att visa en nedgång med 1 %. Denna prognos är naturligtvis mycket osäker och det slutliga utfallet kan komma att skilja sig avsevärt härifrån.

Hitta på sidan

Till toppen