Energianvändning i växthus 2011. Tomat, gurka och prydnadsväxter

Publiceringsdatum: 2012-11-13

Referensår: 2011 Ämnesord: Trädgård, Övrigt

Jörgen Persson 036-15 59 43 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Svensk växthusodling har sedan ett knappt decennium tillbaka genomgått en kontinuerlig förändring av såväl branschens sammansättning, som dess energianvändning. I takt med att antalet företag och den odlade arealen gått ner, har energianvändningen såväl minskat, som effektiviserats och bytt karaktär. Den rapport som nu ligger framför dig är en beskrivning av 2011 års tillstånd ur energisynpunkt inom växthusodlingen, men också av förändringar inom energianvändningen sedan 2002. I syfte att belysa de ur arealsynpunkt största näringarna, ligger fokus på odlingen av tomat, gurka och prydnadsväxter.

Mellan 2002 och 2011 minskade antalet företag som bedriver växthusodling i Sverige med 44 %, medan den totala odlade arealen i växthus gick ner med 12 %. Under samma tidsperiod sjönk energiförbrukningen från ca 1,2 TWh till drygt 0,6 TWh. Den relativt sett stora nedgången i energiförbrukning jämfört med odlad areal innebar en ur arealsynpunkt ökad effektivitet i energianvändningen. För den totala växthusodlingen minskade energiåtgången från 371 kWh/kvm år 2002, till 215 kWh/kvm år 2011. För de olika odlingskategorierna skiljde sig nedgången åt något, med en minskning på 21 % för tomatodlingen, 54 % för gurkodlingen och 58 % för odlingen av prydnadsväxter.

Användningen av olika energislag uppvisade en markant förändring under den undersökta nioårsperioden. Från att ha utgjort 77 % av den totala energiförbrukningen 2002, sjönk andelen fossila bränslen till 43 % år 2011. Samtidigt ökade användningen av biobränslen från 5 % till 37 % av energiförbrukningen. Tomat- och gurkodlingen uppvisade en användning av biobränslen på 55 % respektive 56 %, medan odlingen av prydnadsväxter uppnådde 31 %. Företag med olika energislagsprofil uppvisade också vissa generella olikheter med avseende på odlingsinriktning, geografisk fördelning, storlek och materialanvändning.

Medan riktningen i förändringen var tydlig mot en högre andel biobränsle, var förändringarna på företagsnivå mer komplexa. Medan 95 företag ökade sin andel biobränsle mellan 2008 och 2011, minskade samtidigt 61 företag sin andel. Under samma period ökade 161 respektive 140 företag sin andel fossila eller övriga bränslen, medan 174 respektive 172 företag uppvisade minskade andelar.

Hitta på sidan

Till toppen