Försäljning av mineralgödsel 2013/2014

Publiceringsdatum: 2015-07-01

Referensår: 2014 Ämnesord: Övrigt

Jörgen Persson 036-15 59 43 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Mellan den 1 juli 2013 och den 30 juni 2014 såldes i Sverige 757 484 ton mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk, vilket är 16 % mer än genomsnittet för de fem föregående åren och en ökning med 11 % jämfört med gödselåret 2012/13.

Enkla kvävegödsel utgjorde 59 % av den totala sålda mängden gödselmedel, medan NPK-gödsel stod för 39 %. Bland de enkla kvävegödslen stod gödselmedel med 24‑30 % kväveinnehåll för 84 % av den sålda vikten, medan försäljningen av NPK-gödsel var jämnare fördelat mellan sorter med olika näringskomposi­tion.

Sett till näringsinnehållet, såldes 63 % av kvävet i form av enkla kvävegödsel, medan huvuddelen av fosforn och kaliumet såldes i form av sammansatta gödselmedel, framför allt i NPK-gödsel. Den genomsnittliga halten av respektive näringsämne i enkla kväve-, fosfor- och kaliumgödsel var 26, 20 respektive 50 viktprocent. I de sammansatta gödselmedel som innehöll respektive näringsämne var den genomsnittliga halten kväve 22 viktprocent, medan halten av fosfor och kalium var i genomsnitt 3,9 respektive 7,8 viktprocent.

Hitta på sidan

Till toppen