Försäljning av mineralgödsel 2014/2015

Publiceringsdatum: 2016-05-31

Referensår: 2015 Ämnesord: Övrigt

Jörgen Persson 036-15 59 43 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Mellan den 1 juli 2014 och den 30 juni 2015 såldes 781 439 ton mineralgödsel för jord- och trädgårds­bruk i Sverige, vilket var 13 % mer än genomsnittet för de fem föregående åren och den största sålda mängden sedan gödselåret 2007/08.

Totalt såldes 479 226 ton enkla kvävegödsel, vilket var den största mängden sedan gödselåret 2002/03. Enkla kvävegödsel utgjorde 61 % av den totala sålda mängden gödselmedel, medan NPK-gödsel stod för 35 %. Bland de enkla kvävegödslen stod gödselmedel med 24–30 % kväveinnehåll för 87 % av den sålda vikten, medan försäljningen av NPK-gödsel var jämnare fördelad mellan sorter med olika samman­sättning.

Sett till det näringsmässiga innehållet såldes 190 228 ton kväve, 15 % mer än genomsnittet för de fem föregående åren och den största mängden sedan 2000/01. Den sålda mängden fosfor ökade för sjätte året i rad och nådde 12 482 ton under 2014/15. Totalt sett såldes 67 % av kvävet i form av enkla kvävegödsel, medan 70 respektive 77 % av fosforn och kaliumet såldes i form av NPK-gödsel.

Den genomsnittliga halten av respektive näringsämne i enkla kväve-, fosfor- och kaliumgödsel var 27, 20 respektive 50 viktprocent. I de sammansatta gödselmedel som innehöll vardera näringsämne var den genomsnittliga halten kväve 22 viktprocent, medan halten av fosfor och kalium var i genomsnitt 4,1 respektive 8,1 viktprocent.

Hitta på sidan

Till toppen