Försäljning av mineralgödsel 2015/2016

Publiceringsdatum: 2017-05-16

Referensår: 2016 Ämnesord: Övrigt

Jörgen Persson 036-15 59 43 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Under perioden 1 juli 2015 till 30 juni 2016 såldes 792 635 ton mineralgödsel för jord- och trädgårds­bruk i Sverige, vilket var 12 % mer än genomsnittet för de fem föregående åren och den största sålda mängden på mer än ett decennium. Enkla kvävegödsel utgjorde tillsammans med NPK-gödsel drygt 95 % av den totala mängden sålda gödselmedel under gödselåret 2015/16.

Totalt såldes 469 761 ton enkla kvävegödsel, en liten minskning sedan året innan, men 14 % mer än genomsnittet för de fem närmast föregående åren. Enkla kvävegödsel utgjorde 59 % av den totala sålda mängden gödselmedel, medan NPK-gödsel stod för 36 %. Bland de enkla kvävegödslen stod gödselmedel med 24–30 % kväveinnehåll för hela 82 % av den sålda vikten, medan försäljningen av NPK-gödsel var jämnare fördelad mellan sorter med olika samman­sättning.

Sett till det näringsmässiga innehållet såldes totalt 186 043 ton kväve under 2015/16, vilket var 9 % mer än genomsnittet för de fem föregående åren. Den sålda mängden fosfor ökade för sjunde året i rad och nådde 13 105 ton under gödselåret 2015/16. Totalt sett såldes 66 % av kvävet i form av enkla kväve­gödsel, medan 33, 71 respektive 77 % av kvävet, fosforn och kaliumet såldes i form av NPK-gödsel.

Den genomsnittliga halten av respektive näringsämne i enkla kväve-, fosfor- och kaliumgödsel var 26, 20 respektive 41 viktprocent. I de sammansatta gödselmedel som innehöll respektive näringsämne var den genomsnittliga halten kväve 21 viktprocent, medan halten av fosfor respektive kalium var i genomsnitt 4,1 och 7,8 viktprocent. Den genomsnittliga halten av svavel i samtliga gödselmedel var 3,4 viktprocent.

Hitta på sidan