Försäljning av mineralgödsel 2016/2017

Publiceringsdatum: 2018-07-05

Referensår: 2017 Ämnesord: Övrigt

Jörgen Persson 036-15 59 43 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Under perioden 1 juli 2016 till 30 juni 2017 såldes 842 959 ton mineralgödsel för jord- och trädgårds­bruk i Sverige, vilket var 16 % mer än genomsnittet för de fem föregående åren och den största sålda mängden sedan gödselåret 2003/04. Enkla kvävegödsel utgjorde tillsammans med NPK-gödsel drygt 95 % av den totala mängden sålda gödselmedel under gödselåret 2016/17.

Totalt såldes 524 732 ton enkla kvävegödsel, en ökning med 10 % jämfört med föregående år, och 23 % mer än genomsnittet för de fem närmast föregående åren. Enkla kvävegödsel utgjorde 61 % av den totala sålda mängden gödselmedel, medan NPK-gödsel stod för 34 %. Bland de enkla kvävegödslen stod gödselmedel med 24–30 % kväveinnehåll för hela 80 % av den sålda vikten, medan försäljningen av NPK-gödsel var jämnare fördelad mellan sorter med olika samman­sättning. Mängden sålda NP-gödsel ökade dramatiskt 2016/17 jämfört med tidigare år, men var fortfarande blygsamt i förhållande till den totala mängden sammansatta gödselmedel.

Sett till det näringsmässiga innehållet såldes totalt 198 460 ton kväve under 2016/17, vilket var 15 % mer än genomsnittet för de fem föregående åren. Den sålda mängden fosfor ökade för åttonde året i rad och nådde 14 381 ton under gödselåret 2016/17. Totalt sett såldes 67 % av kvävet i form av enkla kväve­gödsel, medan 32, 66 respektive 77 % av kvävet, fosforn och kaliumet såldes i form av NPK-gödsel.

Den genomsnittliga halten av respektive näringsämne i enkla kväve-, fosfor- och kaliumgödsel var 26, 20 respektive 35 viktprocent. I de sammansatta gödselmedel som innehöll respektive näringsämne var den genomsnittliga halten kväve 22 viktprocent, medan halten av fosfor respektive kalium var i genomsnitt 4,5 och 8,2 viktprocent. Den genomsnittliga halten av svavel i samtliga gödselmedel var 3,4 viktprocent.

Hitta på sidan

Till toppen