Heltidsjordbruket i Sverige 2010

Publiceringsdatum: 2011-10-18

Referensår: 2010 Produktkod: JO0109 Ämnesord: Areal, Djur, Företag, Struktur, Sysselsättning

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Jordbruksföretag som kräver heltidsarbete minskar

Andelen av jordbruksföretagen i Sverige som kräver minst en heltidstjänst minskade under 2000-talet. År 2003 krävde nästan en tredjedel av landets 68 000 jordbruksföretag minst en heltidstjänst medan endast en knapp fjärdedel av de 71 100 jordbruksföretagen som år 2010 var registrerade i Lantbruksregistret (LBR) krävde en lika stor arbetsinsats.

Jordbruksföretag ägda av juridisk person (t.ex. aktiebolag) kräver i högre grad minst en heltidstjänst än företagen ägda av fysisk person (enskilda firmor), även om utvecklingen är densamma för båda företagsformerna. Företag ägda av juridisk person har stått för mellan 6,5 % och 7,8 % av samtliga jordbruksföretag under perioden 2003 till 2010.

Flest heltidsjordbruk inom husdjursskötsel

Den vanligaste driftsinriktningen bland heltidsjordbruk har under perioden år 2003 till 2010 varit husdjursskötsel. Inom husdjursskötsel är mjölkproduktion den vanligaste inriktningen. Knappt något heltidsjordbruk har driftsinriktningen småbruk, vilket är den vanligaste driftsinriktningen bland samtliga jordbruksföretag i landet. Detta på grund av att ett jordbruksföretag klassas som småbruk just för att det kräver en lägre arbetsinsats.

Sysselsättning på heltidsjordbruk

År 2003 sysselsattes nästan hälften (46 %) av dem som var sysselsatta på jordbruksföretag i ett heltidsjordbruk. Antal sysselsatta på heltidsjordbruk minskade sedan i takt med att heltidsjordbruken blev färre och år 2010 arbetade ungefär en tredjedel av samtliga i heltidsjordbruk.

Trots minskad sysselsättning utfördes mer än hälften av alla årsverken utförda i jordbruket på heltidsjordbruk under hela perioden med en lägstanivå år 2007 på 54 %.

Hitta på sidan

Till toppen