Heltidsjordbruket i Sverige 2013

Publiceringsdatum: 2015-01-13

Referensår: 2013 Produktkod: JO0109 Ämnesord: Areal, Djur, Företag, Struktur, Sysselsättning

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Antalet heltidsjordbruk uppgick år 2013 till 16 296 stycken, en minskning med 4 % sedan 2010 och med 20 % sedan 2005. Andelen heltidsjordbruk av det totala antalet jordbruksföretag var 24 % såväl år 2013 som 2010, en nergång sedan 2007 då samma andel var 28 %.

Under år 2013 brukades drygt två tredjedelar av jordbruksmarken av den knappa fjärdedel företag som var heltidsjordbruk, vilket innebär att den genomsnittliga arealen som brukades av heltidsföretag var mer än 7 gånger så stor som för övriga jordbruksföretag (130 kontra 18 hektar).

Den genomsnittliga arealen åkermark som brukades av heltidsjordbruk ökade från 91 till 112 hektar mellan 2005 och 2013, samtidigt som andelen riktigt stora heltidsföretag (som brukade mer än 100 hektar åkermark) ökade från 29 till 39 %.

Andelen heltidsföretag som ägde all sin brukade mark, kontra de som helt eller delvis arrenderade den brukade marken förblev konstant över perioden 2005–2013. År 2013 brukade de företag som arrenderade all sin mark i genomsnitt 26 % mer åkermark än de företag som arrenderade delar av sin brukade mark. De sistnämnda brukade i sin tur 28 % större åkerarealer än de företag som ägde all sin mark.

Knappt 60 000 personer var under 2013 sysselsatta inom heltidsjordbruket, vilket motsvarar 35 % av alla anställda i jordbruket som helhet, en minskning från 40 % år 2005.

Den vanligaste driftsinriktningen bland heltidsföretag var under hela perioden 2005–2013 djurskötsel, om än andelen heltidsföretag som ägnar sig åt just djurskötsel har minskat med 24 % mellan 2005 och 2013. Minskningen av antalet företag inom djurskötseln beror främst på en 46-procentig minskning av antalet företag som håller mjölkkor.

Trots minskningen i antal heltidsjordbruk som helhet har antalet heltidsföretag med kombinationsverksamhet istället ökat under hela perioden 2005–2013, för att 2013 utgöra 51 %.

Hitta på sidan

Till toppen