Heltidsjordbruket i Sverige 2016

Publiceringsdatum: 2017-10-17

Referensår: 2016 Produktkod: JO0109 Ämnesord: Areal, Djur, Företag, Struktur, Sysselsättning

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket 2016

Antalet heltidsjordbruk uppgick år 2016 till 15 479 stycken, en minskning med 5 % sedan 2013 och med 17 % sedan 2007. Andelen heltidsjordbruk av det totala antalet jordbruksföretag var 25 %, en procentenhet högre än år 2013 men en nergång sedan 2007 då samma andel var 28 %. Knappt 63 000 personer var under 2016 sysselsatta inom heltidsjordbruket, vilket motsvarar 37 % av alla sysselsatta i jordbruket som helhet. Det är 3 000 personer fler än år 2013. Det är också en 2 procentenheter större andel av de sysselsatta inom jordbruket som helhet.

Under år 2016 brukades 72 % av jordbruksmarken av den knappa fjärdedel företag som var heltidsjordbruk, vilket innebär att den genomsnittliga arealen som brukades av heltidsföretag var nästan åtta gånger så stor som för övriga jordbruksföretag (140 kontra 18 hektar).

Heltidsjordbruken brukar majoriteten av åkermarken

Den genomsnittliga arealen åkermark som brukades av heltidsjordbruk ökade från 97 till 121 hektar mellan åren 2007 och 2016, samtidigt som andelen riktigt stora heltidsföretag (som brukade mer än 100 hektar åkermark) ökade från 32 till 42 %.

Andelen heltidsföretag som ägde all sin brukade mark, kontra de som helt eller delvis arrenderade den, förblev relativt oförändrad under perioden 2007–2016. År 2016 brukade de företag som arrenderade all sin mark i genomsnitt 55 % mer åkermark än de företag som ägde den. De som brukade en blandning av egen och arrenderad mark brukade 23 % större åkerarealer än de företag som ägde all sin mark.

Djurskötsel fortfarande vanligaste driftsinriktningen

Den vanligaste driftsinriktningen bland heltidsföretag var under hela perioden 2007–2016 djurskötsel, även om andelen heltidsföretag som ägnar sig åt just djurskötsel har minskat med 24 % mellan 2007 och 2016. Minskningen av antalet företag inom djurskötseln beror främst på en 47-procentig minskning av antalet företag som håller mjölkkor.

Trots minskningen i antal heltidsjordbruk som helhet har antalet sådana med kombinationsverksamhet istället ökat under hela perioden 2007–2016, för att 2016 utgöra 54 %.

Den genomsnittliga heltidsjordbrukaren har blivit äldre

Heltidsjordbrukarna har blivit betydligt äldre under perioden 2007–2016, andelen företagare äldre än 64 år steg från 10 till 18 %. Andelen äldre än 54 år gamla var 51 % år 2016, att jämföra med 41 % år 2007. År 2016 var 7 % av driftsledare inom heltidsjordbruket kvinnor och den andelen har inte förändrats nämnvärt sedan 2007. I genomsnitt är de något yngre än sina manliga kollegor. Yngre driftsledare av båda könen är i genomsnitt högre utbildade än sina äldre kollegor; 22 % av de i åldern 35–44 år har en eftergymnasial lantbruksutbildning, jämfört med 12 % av de i åldern 55–64 år. Generellt är utbildningsnivån betydligt högre hos driftsledare i heltidsjordbruk än i övriga jordbruk.

Hitta på sidan

Till toppen