Husdjur i juni 2011

Publiceringsdatum: 2019-10-15

Referensår: 2011 Produktkod: JO0103 Ämnesord: Djur

Anders Grönvall 036-15 57 91 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Antalet grisar fortsätter att minska

Antalet grisar har minskat sedan 2010. Slaktsvin har minskat med 36 000 djur sedan föregående år. Det motsvarar en minskning på nästan 4 % och är en fortsättning på den neråtgående trend som visats under lång tid. Suggor och galtar har minskat med drygt 3 000 djur eller 2 % sedan 2010. Däremot har en marginell ökning av antalet smågrisar skett sedan 2010.

Antalet kor för mjölkproduktion var något lägre än föregående år och var ca 346 500 djur i juni 2011. Sedan 2005 har antalet mjölkkor minskat med nästan 46 800 djur eller 12 %.

Fåren ökar stadigt. Antalet tackor och baggar har ökat med mer än 30 % sedan 2005. Under det senaste året har antalet får ökat med 57 800 djur, eller 10 %.

Antalet höns har sedan 2005 ökat med 26 %. Jämfört med föregående år, har antalet höns ökat med 5 %, medan antalet kycklingar av värpras ökat med 11 %.

Grisbönderna bli färre

Sedan 2005 har slaktsvinsuppfödarna minskat med 44 % eller 1 000 företag och smågrisuppfödarna med 46 % eller 800 företag. Sedan förra året har antalet grisföretag minskat med 180 företag.

Antalet företag med mjölkkor fortsatte att minska och var 5 300 i juni 2011, en minskning med knappt 400 företag sedan juni 2010. Även antalet företag med kor för uppfödning av kalvar minskade, från 12 200 till ca 11 800 år 2011.

Fårföretagen har under de senaste åren ökat stadigt och är i juni 2011 uppe i 9 400 st djur vilket är en ökning med 9 % sedan 2010.

Hönsföretagen har visat en ökning de senaste åren efter att under flera föregående år minskat. Värpkycklingsföretagen har ökat med 50 % och hönsföretagen med 3 % sedan 2010. Sedan 2005 har hönsföretagarna minskat med ca 22 % eller 1 100 företag.

Hitta på sidan