Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2009

Publiceringsdatum: 2011-04-12

Referensår: 2009 Ämnesord: Ekonomi

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Ökade investeringar i maskiner och redskap sedan år 2006

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2009 uppgick till 6 053 miljoner kronor. Detta är en ökning med 19 % sedan 2006 då den senaste totalundersökningen gjordes, och en minskning med 10 % sedan urvalsundersökningen 2008, då värdet uppskattades till 6 763 miljoner kronor. Alla värden är räknade i löpande priser.

De poster som stod för de största ökningarna procentuellt sett sedan år 2006 är "Redskap för grundförbättring", "Redskap för jordbearbetning" samt "Utrustning för mjölkning". Investeringar i redskap för grundförbättring niodubblades under perioden, men var år 2009 fortfarande den minsta posten med totala investeringar på 9 miljoner. Investeringarna minskade i posterna "Redskap för rotfrukter", "Transportredskap och lastapparater" och "Skogs- och trädgårdsredskap för lantbruket". Störst var minskningen för rotfruktsredskap, där investeringarna sjunkit med 60 % sedan år 2006.

Investeringar i maskiner och redskap år 1970-2009

Räknat i fasta priser fördubblades jordbrukets investeringar i maskiner och redskap mellan år 1970 och 1975, för att sedan öka med ytterligare drygt 20 % till 1976. Efter toppen 1976 har trenden dock varit nedgående med ett fåtal trendbrott (främst 1982 och 1988) fram till år 1993 då investeringarna nådde sin botten. Efter år 1993 ökade investeringarna inom jordbruket igen fram till år 2000. Sedan dess har nivån varit relativt konstant och endast pendlat några procentenheter upp och ner fram till år 2007 då ökningen från året innan var 18 %. År 2008 fortsatte ökningen med blygsamma 4 % innan investeringarna år 2009 sjönk med nästan 17 % och landade på ungefär samma nivå som år 2006. I fasta priser låg investeringarna i maskiner och redskap för jordbruket år 2009 på 91 % av 1970-års nivå. Utvecklingen i löpande och fasta priser sedan år 1970 redovisas i tabell 5.

Figur A. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2009, i 2009 års priser

Figur A. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2009, i 2009 års priser

Hitta på sidan

Till toppen