Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2015

Publiceringsdatum: 2018-05-16

Referensår: 2015 Ämnesord: Ekonomi

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Jordbrukets investeringar i nivå med föregående år

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2015 skattas till 6 446 miljoner kronor, 453 miljoner kronor mer än år 2014 i löpande priser och alltså en ökning med 8 %. Av totalt 15 kategorier ser vi ökningar inom 11 kategorier jämfört med året innan. Värdemässigt återfinns den största ökningen inom kategorin Redskap för skörd och tröskning där investeringarna ökade med 149 miljoner eller 15 %. Ser vi till relativa tal finns den största ökningen i kategorin Redskap för grundförbättring där investeringarna fördubblades från 3 miljoner till 6 miljoner vilket visar på en återhämtning efter 2012 års fall.

Samtidigt ser vi minskningar inom fyra kategorier. Värdemässigt var minskningen störst inom kategorin Skogs- och trädgårdsredskap för lantbruket. Investeringarna skattas till 234 miljoner vilket är 43 miljoner eller 15 % mindre än 2014.

Investeringar 1970–2015

Räknat i fasta baspriser har jordbrukets investeringar fluktuerat de senaste 45 åren mellan som mest 18 359 miljoner år 1976 och som minst 4 150 miljoner år 1993. Efter år 1993 ökade investeringarna fram till millennieskiftet. Sedan var nivån relativt konstant och pendlade endast några procentenheter fram till år 2007 då ökningen från året innan var 18 %. År 2008 nådde investeringarna sin högsta nivå sedan slutet av 80-talet och den har ännu inte överträffats. År 2011 påbörjades en liten uppgång, men den blev inte långvarig då investeringarna minskade de två nästkommande åren. Årets resultat tillsammans med 2014 års resultat tyder på en stabilisering efter tidigare års fall. Investeringarna år 2015 uppgår till 83 % av värdet år 1970.

Figur A. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2015, i 2015 års priser

Figur A. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2015, i 2015 års priser

Hitta på sidan

Till toppen