Jordbruks­företagens kombinations­verksamheter 2007

Publiceringsdatum: 2008-11-11

Referensår: 2007 Produktkod: JO0108 Ämnesord: Företag, Struktur

Anders Grönvall 036-15 57 91 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Kombinationsverksamheten ökar

År 2007 hade drygt 16 800, eller 23 %, av jordbruksföretagen någon form av kombinationsverksamhet som hade direkt samband med jordbruket. Det är en ökning med 10 % jämfört med år 2005.

Arbete på entreprenad vanligast

Den vanligaste formen av kombinationsverksamhet som hade direkt samband med jordbruket var Arbete på entreprenad. Av antalet företag med någon form av kombinationsverksamhet bedrev hälften sådan verksamhet. Efter Arbete på entreprenad var verksamhet inom Turism, uthyrning och andra fritidsverksamheter vanligast. Knappt 4 000 företag, eller en fjärdedel av de företag som bedrev någon form av kombinationsverksamhet, bedrev verksamhet inom denna kategori.

Kombinationsverksamhet vanligast på stora företag

Det är generellt sett vanligare att företag med större areal åkermark bedriver någon form av kombinationsverksamhet än att mindre företag gör det.

Arbete på entreprenad liksom Produktion av förnybar energi är betydligt vanligare bland större företag än hos mindre företag. För övriga verksamheter är sambandet storlek–frekvens inte lika tydligt.

Hitta på sidan

Till toppen