Sambearbetning av gödselmedels­undersökningen och skördeunder­sökningarna 2011

Publiceringsdatum: 2014-03-06

Referensår: 2011 Ämnesord: Odling, Skörd, Övrigt

Jörgen Persson 036-15 59 43 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Statistiska centralbyrån (SCB) utför årligen Skördeundersökningar och vart annat år en Gödselmedelsundersökning. Undersökningarna omfattar de flesta grödor som odlas i Sverige. För odlingssäsongen 2011 var urvalet i skördeundersökningarna samordnat med urvalet i gödselmedelsundersökningen i större utsträckning än normalt. Genom sambearbetning av resultaten från de bägge undersökningarna har skörden av olika grödor kunnat ställas i relation till tillförseln av växtnäring.

Uppdelat på produktionsområden visar undersökningens resultat att tillförseln av kväve till olika grödor är i nivå med Jordbruksverkets riktlinjer för gödsling.

I undersökningen redovisas också resultat för olika gödslingsstrategier. Tillförseln av fosfor och kalium är markant högre vid användning av stallgödsel jämfört med användning av enbart mineralgödsel. Undersökningen visar att tillförseln av fosfor och kalium överskrider rekommendationerna på de arealer där stallgödsel används.

Sådan så kallad förrådsgödsling kan tas upp av efterföljande grödor, men ökar samtidigt risken för förluster av växtnäring. För arealer där enbart mineralgödsel används tillförs för de flesta grödor mindre fosfor och kalium än vad som förs bort med grödan. Undantag är potatis, där förrådsgödsling med fosfor och kalium sker även när enbart mineralgödsel används.

Hitta på sidan

Till toppen