Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2017

Publiceringsdatum: 2017-08-17

Referensår: 2017 Produktkod: JO0605 Ämnesord: Skörd

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Årets spannmålsskörd prognostiseras till 5,7 miljoner
ton

Enligt prognosen blir den totala spannmålsskörden drygt 5,7 miljoner ton för
2017. Det är 5 % mer än förra årets skörd såväl som den genomsnittliga skörden
för de fem senaste åren. Att totalskörden av spannmål förväntas bli större 2017
jämfört med 2016 förklaras främst av att hektarskördarna för de flesta spannmålsgrödorna
förväntas bli högre i år.
Skörden av höstvete uppskattas öka med 305 900 ton till 2,8 miljoner ton jämfört
med 2016 och är därmed den gröda vars skörd ökat mest räknat i ton. Ökningen
beror främst på större odlad areal men även på högre hektarskörd. Höstvete
svarar för 49 % av spannmålsskörden. Den näst största andelen av spannmålsskörden
står vårkorn för, 26 %, vilket motsvarar 1,5 miljoner ton.

Större skörd av oljeväxter, än 2016, enligt prognosen

Totalskörden av oljeväxter uppskattas bli 0,35 miljoner ton vilket är cirka 32 %
mer än förra året. Detta beror till största delen på att arealen för höstraps ökar
med 27 % samtidigt som höstraps svarar för 92 % av den totala oljeväxtarealen.
Årets skörd av oljeväxter förväntas bli 10 % större än genomsnittet för de fem
senaste åren.

Metod för beräkning av prognos

Prognoserna är gjorda utifrån en metod som utvecklats vid Jordbruksverket och
som baseras på statistiska samband mellan tidigare års väderdata och skördar. I
modellen används de vädervariabler som bäst förklarar variationerna i hektarskördarna.
I beräkningarna används förutom väderdata även odlade arealer för
år 2017. Prognoserna bygger på att årets väder från och med augusti och framåt
är som under ett normalår, vilket är medelvärde av de senaste 30 åren. Skulle
vädret från augusti och framåt avvika avsevärt från normalåret kan skillnaderna
mellan prognoserna och de verkliga skördarna bli stora. Redovisning görs endast
totalt för hela landet då regionala uppgifter är för osäkra för att redovisas.

Hitta på sidan

Till toppen