Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2018

Publiceringsdatum: 2018-08-20

Referensår: 2018 Produktkod: JO0605 Ämnesord: Skörd

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Årets spannmålsskörd prognostiseras till 4,2 miljoner
ton

Enligt Jordbruksverkets skördeprognos blir den totala spannmålsskörden 4,2
miljoner ton år 2018. Det är 29 % mindre än förra årets skörd och 25 % mindre
än den genomsnittliga skörden för de fem senaste åren. Att totalskörden för
spannmål förväntas bli mindre 2018 jämfört med 2017 förklaras av att hektarskördarna
för samtliga spannmålsgrödor förväntas bli lägre i år samt att arealen
spannmål som tröskas är mindre. Orsaken till de lägre hektarskördarna är främst
den torra sommaren tillsammans med den sena våren. Även minskningen av
arealen högavkastande höstsådda grödor på grund av den regniga hösten 2017
påverkar 2018 års spannmålsskörd negativt.

Mindre skörd av oljeväxter

Totalskörden av oljeväxter uppskattas bli 0,2 miljoner ton vilket är cirka 44 %
mindre än förra året och 36 % mindre än genomsnittet för de fem senaste åren.
Det senaste kalenderårets väder ses som den främsta orsaken till minskningen,
men även att arealen för höstraps minskar med 12 %.

Metod för beräkning av prognos

Jordbruksverkets skördeprognos baseras på statistiska samband mellan tidigare
års väderförhållanden och skördar. Den matematiska modellen ger därför en
osäkrare prognos då väderförhållandena avviker mycket från det normala. Så
har varit fallet år 2018 då temperaturen har varit högre och regnmängderna
mindre än normalt under våren och sommaren 2018. År 2018 års modell har
därför justerats med hjälp av modellens beräknade överskattning av enstaka tidigare
torra och varma år.
Till detta kan läggas svårigheten att bedöma hur mycket mer areal som, jämfört
med de planer jordbrukarna hade i våras, ensilerats till djurfoder och inte tröskats.
Sammantaget bedöms därför osäkerheten i årets prognos vara betydligt
större än normalt. Redovisning görs endast totalt för hela landet, eftersom regionala
uppgifter är för osäkra för att redovisas.

Hitta på sidan

Till toppen