Trädgårdsodlingens branschstruktur 2014

Publiceringsdatum: 2017-06-15

Referensår: 2014 Ämnesord: Företag, Struktur, Sysselsättning, Trädgård

Jörgen Persson 036-15 59 43 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Den svenska trädgårdsodlingen utgör en komplex bransch som består av företag med en rad olika inriktningar och förutsättningar. Precis som jordbruket i övrigt har trädgårdsodlingen upplevt dramatiska förändringar under de senaste åren med bland annat ett stadigt minskande antal företag men i stort sett oförändrade odlingsarealer. Skillnaden är att omvandlingen varit snabbare och mer dramatisk inom trädgårdsodlingen än för jordbruket som helhet.

För att kunna skapa en tydlig bild av de förändringar som skett och vilka utmaningar som trädgårdsodlingen står inför krävs detaljerad kunskap om branschens sammansättning. I den här rapporten beskriver vi trädgårdsodlingens branschstruktur och utveckling under perioden 2002–2014 med avseende på bland annat antal företag, sysselsättning, odlingsinriktning, företagsform och specialisering.

Trädgårdsodlingen kan knappast sägas vara en isolerad del av jordbruket: 60 % av trädgårdsföretagen bedrev annan jordbruksverksamhet 2014 och dessa företag uppvisade dessutom en i snitt nästan dubbelt så stor odlingsareal som ett genomsnittligt svenskt jordbruksföretag.

Under perioden 2002–2014 minskade antalet trädgårdsföretag med 29 %. Minskningen var i stort sett likartad inom växthusodlingen och frilandsodlingen, men var större för odlare av prydnadsväxter än för odlare av ätbara växter. Minskningen av antalet företag inom både frilands- och växthusodlingen drabbade samtliga storleksklasser av företag utom de allra största och de allra minsta, vars antal antingen ökade eller förblev oförändrat. Utvecklingen inom trädgårdsbranschen visade sig variera beroende på bland annat geografisk hemvist, odlingsinriktning, odlingsform och specialisering.

Hitta på sidan

Till toppen