Trädgårdsproduktion 2014

Publiceringsdatum: 2015-06-16

Referensår: 2014 Produktkod: JO0102 Ämnesord: Areal, Odling, Skörd, Struktur, Sysselsättning, Trädgård

Jörgen Persson 036-15 59 43 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Hög produktion i den svenska trädgårdsodlingen

Totalt sett bedrev 2 066 svenska företag yrkesmässig odling av trädgårdsväxter år 2014, vilket sysselsatte drygt 15 000 personer. Medan 1 602 företag ägnade sig åt frilandsodling på totalt 12 822 hektar, utövade 848 företag växthusodling i någon form på en sammanlagd växthusyta om drygt 287 hektar.

Knappt 60 % av frilandsarealen ägnades åt odling av köksväxter, medan bär-, frukt- och prydnadsväxtodlingen upptog 24, 13 respektive 4 % av arealen vardera. Den totala tillgängliga växthusytan var ungefär jämnt fördelad mellan odling av prydnadsväxter och odling av köksväxter eller bär.

De arealmässigt största frilandsgrödorna 2014 var i fallande ordning jordgubbar,
morot, äpple, isbergssallat och matlök, medan den arealmässigt största plant­skoleväxten var lövfällande träd, som odlades på drygt 45 % av den tillgängliga frilandsarealen för prydnadsväxter.

Flera grödor uppvisade höga produktionsmängder under 2014. Exempelvis skördades mer än 24 500 ton äpple, nästan 16 000 ton jordgubbar och drygt 119 000 ton morot på friland, medan växthusproduktionen av gurka uppgick till över 28 000 ton. Den totala tomatproduktionen blev drygt 14 500 ton, av vilka ungefär 12 % utgjordes av så kallade specialtomater.

Den svenska växthusproduktionen har under hela 2000-talet uppvisat en kontinuerlig energieffektivisering och övergång till förnybara bränslen. År 2014 var inget undantag. Den totala energiförbrukningen minskade med drygt 4 % sedan 2011, medan andelen egenproducerad energi från förnybara källor ökade från 38 till 48 % under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen