Trädgårdsräkningen 2000

Publiceringsdatum: 2000-10-13

Referensår: 1999 Produktkod: JO0102 Ämnesord: Areal, Odling, Skörd, Struktur, Sysselsättning, Trädgård

Jörgen Persson 036-15 59 43 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Statistiska centralbyrån (SCB) har i början av 2000 genomfört en trädgårdsräkning avseende 1999. Den har omfattat växthusföretag och företag med frilandsodling. Vid räkningen har uppgifter inhämtats om odlade arealer och skördade kvantiteter
av olika växtslag under 1999, växthusens ålder och konstruktion, växthusinventarier, energiförbrukning i växthus, maskiner, lagerlokaler, antal sysselsatta samt försäljning och investeringar.

Trädgårdsräkningen visar att ca 3 200 företag 1999 hade en trädgårdsodling som omfattade minst 200 kvm växthusyta eller minst 2 500 kvm frilandsareal. Odling i växthus förekom vid 1 280 företag, medan 2 346 företag bedrev trädgårdsodling på friland. Växthusytan uppgick till 3,3 miljoner kvadratmeter vid utgången av 1999. Vid trädgårdsinventeringen avseende 1996 redovisades en växthusyta på 3,4 miljoner kvadratmeter. Frilandsarealen uppgick 1999 till ca 12 230 hektar. Vid trädgårdsinventeringen 1996 redovisades en frilandsareal på ca 13 410 hektar.

 

Hitta på sidan

Till toppen