Arrendepriser på jordbruksmark 2016

Publiceringsdatum: 2017-02-28

Referensår: 2016 Produktkod: JO1003 Ämnesord: Ekonomi, Priser och prisindex

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

1 705 kr för att arrendera 1 hektar jordbruksmark

Priser för både jordbruksmark och arrenden av jordbruksmark har ökat kontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde år 1995. Ser vi till det senaste decenniet har det genomsnittliga priset för att arrendera en hektar jordbruksmark ökat med omkring 50 %. Men de senaste fem åren har dock priserna stagnerat.

Enligt vår arrendeprisundersökning, som genomförs vartannat år, har arrendepriset för en hektar jordbruksmark varit relativt oförändrat sedan år 2011. Mellan åren 2015 och 2016 steg arrendepriserna på jordbruksmark med i genomsnitt 1 %, den ökningen är dock inte statistiskt säkerställd. Ökningen mellan år 2015 och 2016 var störst i Götalands norra slättbygder följt av Mellersta Sveriges skogsbygder. Enligt undersökningen kostar det i genomsnitt 1 705 kr att arrendera en hektar jordbruksmark i Sverige år 2016.

Prisnivån och prisutvecklingen ska tolkas med viss försiktighet. Detta beror på att priserna för vissa regioner har relativt höga medelfel i kombination med små förändringar i skattningarna mellan åren, vilket i sin tur medför att utvecklingen mellan två närliggande år inte är statistiskt säkerställd. Den långsiktiga prisutvecklingen i Figur A visar ändå att arrendepriserna gått upp över tiden.

Figur A. Utvecklingen av arrendepriser för jordbruksmark 2004–2016, inklusive gratisarrenden, kr/ha

Utvecklingen av arrendepriser för jordbruksmark 2004–2016,inklusive gratisarrenden, kr/ha

Hitta på sidan

Till toppen