Arrendepriser på jordbruksmark 2018

Publiceringsdatum: 2019-02-28

Referensår: 2018 Produktkod: JO1003 Ämnesord: Ekonomi, Priser och prisindex

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Arrendepriset på jordbruksmark har ökat något

Priser för både jordbruksmark och arrenden av jordbruksmark har ökat kontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde år 1995. Ser vi till det senaste decenniet har det genomsnittliga priset för att arrendera en hektar jordbruksmark ökat med drygt 30 %. Sedan 2011 har dock prisökningen stagnerat.

Enligt vår arrendeprisundersökning, som genomförs vartannat år, har arrendepriset för en hektar jordbruksmark varit relativt oförändrat sedan år 2011. Mellan år 2017 och 2018 steg de genomsnittliga arrendepriserna på jordbruksmark med 1 %. Ökningen mellan år 2017 och 2018 var störst i Götalands södra slättbygder följt av Götalands norra slättbygder. Enligt undersökningen kostade det i genomsnitt 1 726 kr att arrendera en hektar jordbruksmark i Sverige år 2018.

Prisnivån och prisutvecklingen ska tolkas med viss försiktighet eftersom de baseras på skattningar från ett urval av alla företag som arrenderar mark. Att resultaten baseras på en urvalsundersökning samt att priserna varierar både inom enskild region och i riket ger en statistisk osäkerhet som mäts med ett medelfel. De skattade priserna har relativt höga medelfel och i kombination med små förändringar i skattningar mellan åren går det inte att med en statistisk säkerhet säga att det finns en säkerställd förändring mellan åren. År 2018 var medelfelet för prisuppskattningen på riksnivå 3,3 % vilket innebär att det verkliga priset med 95 % sannolikhet är mellan 1 616 kr och 1 837 kr. Den långsiktiga prisutvecklingen i figur A visar ändå att arrendepriserna ökat över tid.

Figur A. Utvecklingen av arrendepriser för jordbruksmark 2006–2018, inklusive gratisarrenden, kr/ha

Utvecklingen av arrendepriser för jordbruksmark 2006–2018,inklusive gratisarrenden, kr/ha

Hitta på sidan

Till toppen