Jordbruksföretag och företagare 2005

Publiceringsdatum: 2006-08-31

Referensår: 2005 Produktkod: JO0106 Ämnesord: Företag, Struktur, Sysselsättning

Anders Grönvall 036 – 15 57 91 statistik@jordbruksverket.se

Statistiken är korrigerad

Tabeller 1-4 samt 15-25 är korrigerade 2007-05-02

Korrigeringsdatum: 2007-05-02

Hitta på sidan

I korta drag

Jordbruksreformen påverkar statistiken

Uppgifterna i detta statistiska meddelande baseras på Lantbruksregistret (LBR). I samband med övergången från arealstöd till gårdsstöd år 2005 ökade antalet ansökningar om stöd, vilket ledde till ett ökat antal företag i LBR. Det var framför allt antalet företag/företagare som påverkades, men även åkerarealen påverkades i viss utsträckning.

Förändringarna jämfört med tidigare undersökningar bör därför tolkas med försiktighet. De innebär inte att jordbruket förändrats på motsvarande sätt utan är också en följd av ändrade stödregler.

Andelen arrenderade företag minskar

Antalet jordbruksföretag i statistiken ökade från 66 780 företag år 2003 till 75 808 företag år 2005. Ökningen är till stor del en effekt av ändrade stödregler. Dessutom ingår i statistiken för år 2005 företag med stora djurbesättningar och företag som bedrev trädgårdsodling av en viss omfattning. Detta var inte fallet för 2003 och tidigare år, varför uppgifterna inte är jämförbara.

Andelen helt ägda företag, som minskade från 58 % till 45 % mellan åren 1970 och 2003, ökade till 52 % år 2005. Andelen helt eller delvis arrenderade företag sjönk i motsvarande grad mellan 2003 och 2005. Andelen arrenderad åkermark sjönk från 45 % år 2003 till 40 % år 2005.

Var femte jordbrukare 65 år eller äldre

Mer än var femte jordbruksföretagare var 65 år eller äldre år 2005. Ungefär tvåtredjedelar av företagarna var mellan 40 och 65 år. Skillnaden i ålder mellan kvinnor och män är relativt liten. Bland kvinnorna är dock andelen yngre företagare något högre än bland männen. Ca 14 % av kvinnorna fanns i åldrarna upp till 40 år jämfört med ca 11 % av männen.

Hitta på sidan

Till toppen