Jordbruksföretagens driftsinriktning 2000. Typologidata

Publiceringsdatum: 2002-04-29

Referensår: 2000 Produktkod: JO0105 Ämnesord: Företag, Struktur, Sysselsättning

Daniel Persson 036 – 15 50 39 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Huvudresultat

Den dominerande driftsinriktningen i svenskt jordbruk är husdjursskötsel. Ca 39 procent av jordbruksföretagen klassificeras som husdjursföretag. Av dessa har 79 procent specialiserat sig på nötkreatur. Växtodlingsföretagen utgör ca 28 procent av jordbruksföretagen och finns huvudsakligen i slättbygderna i södra och mellersta Sverige. Företagen med blandad inriktning (växtodling – husdjursskötsel) har ungefär 9 procents andel. Övriga företag, så många som ca 25 procent, klassificeras som småbruk, d.v.s. som jordbruk med mycket liten betydelse för brukarens sysselsättning.

Det standardiserade arbetsbehovet understiger 800 timmar för ungefär 46 procent av jordbruksföretagen. Dessa företag betraktas som deltidsjordbruk. Ungefär 31 procent
av företagen har minst 1 600 standardtimmar och kan betecknas som heltidsjordbruk. Andelen heltidsjordbruk är nästan dubbelt så stor i slättbygderna i södra Sverige som i norra Sverige. Omkring 7 procent av företagen är så stora, över 4 000 standardtimmar, att anställd arbetskraft kan antas spela en större roll på företagen.

Ungefär 39 procent av jordbruksföretagen har inte redovisat någon skog. Arbetsbehovet i skogsbruket överstiger 400 standardtimmar för 8 procent av företagen. För dessa jordbruksföretag gör skogsbruket det möjligt att jämna ut arbetet över året.

Hitta på sidan

Till toppen