Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005. Svensk typologi

Publiceringsdatum: 2006-10-31

Referensår: 2005 Produktkod: JO0105 Ämnesord: Företag, Struktur, Sysselsättning

Daniel Persson 036 – 15 50 39 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Jordbruksreformen påverkar statistiken

Uppgifterna i detta statistiska meddelande baseras på Lantbruksregistret (LBR). I samband med övergången från arealstöd till gårdsstöd år 2005 ökade antalet ansökningar om stöd, vilket ledde till ett ökat antal företag i LBR. Det var framförallt antalet företag som påverkades, men även åkerarealen påverkades i viss utsträckning.

Förändringarna jämfört med tidigare undersökningar bör därför tolkas med försiktighet. De innebär inte att jordbruket förändrats på motsvarande sätt utan är också en följd av ändrade stödregler.

Fler småbruk i statistiken

Mellan år 2003 och år 2005 ökade antalet jordbruksföretag i statistiken med 7 920 eller ca 12 % till 75 808 företag. De företag som tillkommit består i huvudsak av småbruk - dvs. företag med ett beräknat arbetsbehov på mindre än 400 timmar per år. År 2005 fanns lika många småbruk som företag med husdjursskötsel. Husdjursskötsel har tidigare varit den dominerande driftsinriktningen.

Minskat arbetsbehov i jordbruket

Trots ökningen av antalet företag fortsatte det beräknade totala arbetsbehovet att minska något mellan år 2003 och år 2005. Minskningen skedde framförallt i husdjursskötseln som dock fortfarande står för 54 % av arbetsbehovet.

Nästan tre fjärdedelar av jordbruksföretagen har ett beräknat arbetsbehov som motsvarar mindre än en heltidssysselsatt person.

Hitta på sidan

Till toppen