Jordbruksmarkens ägarstruktur i Sverige

Publiceringsdatum: 2015-07-02

Referensår: 2011 Ämnesord: Areal

Ann-Marie Karlsson 036-155953 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Enskilda äger 91 % av jordbruksmarken

Den här rapporten avser att beskriva ägarstrukturen för landets jordbruksmark samt produktiv skogsmark ägd i kombination med jordbruksmark. Enskilda ägare äger en mycket stor andel av Sveriges jordbruksmark, 3,2 miljoner hektar jordbruksmark varav knappt 2,6 miljoner hektar är åkermark. På länsnivå äger enskilda ägare minst andel jordbruksmark i Stockholms län (77 %) och störst andel i Norrbottens län (98 %). Omkring 52 % av åkermarken som ägs av enskilda återfinns på ägarenheter som består av mer än 30 hektar åkermark.

Skog ägd i kombination med jordbruksmark

Med en indelning i ägarenheter som görs i denna rapport ägs en stor andel produktiv skogsmark i kombination med jordbruksmark, närmare bestämt 17 miljoner hektar vilket motsvarar 76 % av landets areal produktiv skogsmark. Det går dock inte att tolka detta som att 17 miljoner hektar produktiv skogsmark utgör en resurs i landets jordbruksföretag. En stor del av denna areal brukas troligen som rena skogsbruk snarare än som en resurs i jordbruksföretag. Enskilda ägare äger 54 % av den produktiva skogsmarken ägd i kombination med jordbruksmark.

Hög medelålder bland landets markägare

Cirka 58 % av jordbruksmarken ägd av fysiska personer ägs av personer som är 55 år eller äldre. Detta kan jämföras med att omkring 31 % av Sveriges befolkning är 55 år eller äldre. Andelen unga markägare är störst i Gotlands län medan Stockholms län har äldre markägare än riksgenomsnittet. Drygt 20 % av jordbruksmarken i Gotlands län ägs av personer yngre än 45 år. Motsvarande värde för Stockholms län är 11 %. Cirka 73 % av all jordbruksmark som ägs av fysiska personer ägs av män, resterande 27 % ägs av kvinnor.

Hitta på sidan

Till toppen