Jordbruksmarkens användning 2017.
Preliminär statistik

Publiceringsdatum: 2017-06-01

Referensår: 2017 Produktkod: JO0104 Ämnesord: Areal, Odling

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Arealen jordbruksmark minskar något

I år, 2017, är den totala jordbruksmarken preliminärt 3 008 000 hektar. Ungefär 85 % av jordbruksmarken är åkermark och resten består av betesmark. Arealen åkermark minskar preliminärt med 20 300 hektar (‑0,8 %) till 2 559 400 hektar jämfört med 2016. Den totala arealen betesmark är 448 700 hektar, vilket preli­minärt är en minskning med 3 300 hektar (‑0,7 %) jämfört med 2016.

Arealen spannmål minskar och rekordstor veteareal

Den totala spannmålsarealen är preliminärt 1 011 400 hektar i år. Det är en minskning med 8 200 hektar (‑1 %) jämfört med 2016. Vetearealen ökar med 22 900 hektar (+5 %) till 474 100 hektar. Höstvete svarar för 86 % av vete­arealen. Den totala vetearealen liksom arealen höstvete är de största som någon­sin är uppmätta, det finns data att jämföra med sedan år 1916. Arealerna med havre och korn minskar däremot jämfört med 2016. Havrearealen minskar pre­liminärt med 21 900 hektar (‑12 %) till 159 000 hektar och kornarealen minskar preliminärt med 9 400 hektar (‑3 %) till 317 900. Resterande spannmålsgrödor, råg, rågvete och blandsäd odlas på totalt 60 400 hektar vilket är lika stora area­ler som 2016.

Rekordstor areal höstraps

Den odlade arealen av raps och rybs är preliminärt 114 800 hektar i år. Det är en ökning med 21 900 hektar (+24 %) jämfört med 2016. Den största grödan är höstraps som odlas på 105 700 hektar, vilket är den största arealen höstraps som någonsin har mätts. Det finns statistik att jämföra med sedan år 1965. Höstraps svarar för 92 % av den totala arealen raps och rybs.

Arealen vall och grönfoderväxter minskar

Arealen vall och grönfoderväxter är preliminärt 1 094 900 hektar i år, vilket är en minskning med 12 500 hektar (‑1 %) jämfört med 2016. Det är den minsta arealen vall och grönfoderväxter sedan 2005.

Hitta på sidan

Till toppen