Jordbruksmarkens användning 2018.
Slutlig statistik

Publiceringsdatum: 2018-10-18

Referensår: 2018 Produktkod: JO0104 Ämnesord: Areal, Odling

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Statistiken är korrigerad

Ny version, det saknades drygt 9 400 hektar jordbruksmark i den ursprungliga versionen, varav knappt 5 200 hektar åkermark och knappt 4 300 hektar betesmark och slåtteräng. Antal hektar och antal företag har justerats för flertalet grödor/grödgrupper.

Korrigeringsdatum: 2019-04-15

Hitta på sidan

I korta drag

Jordbruksmarken fortsätter att minska

Den totala jordbruksmarksarealen är 3 009 500 hektar år 2018. Det är en minskning med 12 000 hektar jämfört med 2017 och 75 900 hektar jämfört med 2010. Jordbruksmarken består av 85 % åkermark och resterande är betesmark.

Den totala åkermarken är 2 554 400 hektar år 2018, vilket är en minskning med 14 000 hektar (-0,5 %) jämfört med 2017. Sedan 2010 har arealen åkermark minskat med 79 100 hektar (-3 %). Betesmarken har ökat med 2 000 hektar till 455 100 hektar jämfört med 2017. Jämfört med 2010 har betesmarken ökat med 3 200 hektar.

Eftersom statistiken om arealer till stor del baseras på jordbrukarnas ansökning om stöd och ersättningar påverkas statistiken av förändringar i stöd- och ersättningsformer. De senaste årens förändringar i stödsystemen har främst påverkat definitionen av betesmark vilket delvis förklarar variationerna i betesmarksarealen.

Regnig höst 2017 innebar mer vårsådda grödor 2018

Grödor som är höstsådda enligt arealstatistiken har såtts på hösten året innan för att kunna skördas det år statistiken avser. Under hösten 2017 regnade det mycket vilket bidrog till att färre arealer kunde sås under hösten och fler arealer såddes i stället under våren 2018. Detta påverkade främst fördelningen inom spannmål, där bland annat arealen höstvete minskade kraftigt och arealen vårkorn ökade jämfört med 2017.

Mindre areal vete och större areal korn än 2017

Den totala spannmålsarealen är 991 700 hektar år 2018, vilket är en minskning med drygt 2 % jämfört med 2017 men en ökning med 3 % jämfört med 2010. Korn är den största spannmålsgrödan och odlas på 397 200 hektar vilket motsvarar 40 % av spannmålsarealen. Jämfört med både 2017 och 2010 har kornarealen ökat med 25 %. Främst beror ökningen på att arealen vårkorn har ökat. Vete är i år den näst största spannmålsgrödan och den odlas på 381 100 hektar. Det är en minskning med 20 % jämfört med 2017 och en minskning med 5 % jämfört med 2010. Det är färre arealer med höstvete som förklarar minskningen jämfört med 2017 eftersom vete består av 77 % höstvete. Havrearealen har ökat med 4 % till 163 900 hektar jämfört med 2017 och är i stort sett oförändrad jämfört med 2010.

Minskad areal för oljeväxtodling

Arealen för raps och rybs är 99 400 hektar år 2018. Det innebär en minskning med 13 % jämfört med 2017 och 10 % jämfört med 2010. Sedan 2000 har arealen för raps och rybs ökat med 106 %. Att arealen minskar 2018 jämfört med 2017 beror på att arealen med höstraps minskar och att den totala arealen med raps och rybs består till 89 % av höstraps.

Antal jordbruksföretag minskar

År 2018 finns det totalt 61 154 jordbruksföretag som har verksamhet inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling. Det är en minskning med 683 företag, 1 %, jämfört med 2017. Jämfört med 2010 har antalet företag minskat med 14 % vilket motsvarar 9 937 företag. Under 2018 brukar drygt 57 700 företag åkermark och 33 850 företag har betesmark. Knappt 1 600 av jordbruksföretagen har inte jordbruksmark men har djur eller växthusodling.

Hitta på sidan

Till toppen