Jordbruksmarkens användning 2020.
Preliminär statistik

Publiceringsdatum: 2020-05-18

Referensår: 2020 Produktkod: JO0104 Ämnesord: Areal, Odling

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Arealen åkermark minskar något

I år, 2020, är den totala jordbruksmarken preliminärt 3 013 300 hektar. Arealen åkermark är preliminärt 2 548 400 hektar vilket i stort sett är oförändrad jämfört med 2019. Den totala arealen betesmark och slåtteräng är 464 900 hektar. Det är en liten ökning med 3 700 hektar (+1 %) jämfört med 2019.

Större havreareal medför ökad areal med spannmål

Den totala spannmålsarealen är preliminärt 1 007 600 hektar i år. Det är en ökning med 14 400 hektar (+1 %) jämfört med 2019. Vetearealen minskar preliminärt med 19 500 hektar (-4 %) till 452 700 hektar. Även om arealen vete minskar är vete fortfarande den största spannmålsgrödan och höstvete svarar för 89 % av den totala vetearealen.

Havre svarar för den största ökningen bland spannmålsgrödor. Arealen med havre har preliminärt ökat med 36 800 hektar (+25 %) till 184 700 hektar. Med det är havre även i år den tredje största spannmålsgrödan. Kornarealen är i stort sett oförändrad jämfört med 2019 och upptar preliminärt 299 800 hektar 2020. Vårkorn svarar 93 % av den totala kornarealen. Resterande spannmålsgrödor: råg, rågvete och blandsäd minskar preliminärt med 2 600 hektar (-4 %) till 70 500 hektar.

Minskad areal för raps och rybs

Den odlade arealen av raps och rybs är preliminärt 99 300 hektar i år. Det är en minskning med 6 300 hektar (-6 %) jämfört med 2019. Den största grödan är höstraps som odlas på 93 000 hektar och svarar för 94 % av den totala arealen raps och rybs.

Arealen för vall och grönfoderväxter minskar

Arealen vall och grönfoderväxter är preliminärt 1 138 800 hektar i år, vilket är en minskning med 25 000 hektar (-2 %) jämfört med 2019.

Hitta på sidan

Till toppen