Nötkreaturssektorns uppbyggnad. En analys av struktur och slakt i nötkreaturssektorn

Publiceringsdatum: 2012-08-28

Referensår: 2011 Ämnesord: Djur, Struktur, Övrigt

Ann-Marie Karlsson 036-15 59 63 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

En ögonblicksbild av nötkreaturssektorn i juni år 2011

Denna rapport syftar till att beskriva strukturen i den svenska nötkreaturssektorn. Detta görs genom en analys av samtliga nötkreatur vid ett tillfälle i juni år 2011. Dessutom görs en fördjupad analys av de nötkreatur som föddes år 2008.

Antalet nötkreatur i riket var 1 513 500. Av dessa stod ca 48 % på företag inriktade på köttproduktion och 52 % på företag inriktade på mjölkproduktion. Köttföretagen var till antalet 15 565 och hade en genomsnittlig besättning på drygt 46 djur. Mjölkföretagen var 5 361 till antalet och hade i genomsnitt ca 147 djur i sina besättningar.

Andelen nötkreatur som finns i ekologisk produktion var i hela riket knappt 19 % år 2011. Det är sett till antalet djur vanligare med ekologisk produktion i köttdjuruppfödning än i mjölkföretag, andelen av företagen inom varje driftsinriktning som bedriver ekologisk produktion eller var under omställning var knappt 12 % bland mjölkföretagen och ca 16 % bland köttföretagen.

Händelser i livet för alla nötkreatur födda år 2008

De över 541 000 kalvarna som föddes år 2008 fördelades jämnt över könen. Handel med nötkreatur mellan företag följer ett mönster där handjuren säljs till gårdar med köttdjursuppfödning medan hondjuren går den motsatta riktningen till företag med mjölkproduktion. Av de hondjur som föddes år 2008 hade i juni år 2012 drygt 61 % fått minst en egen kalv.

Hitta på sidan

Till toppen