Priser på jordbruksmark 2015

Publiceringsdatum: 2016-08-31

Referensår: 2015 Produktkod: JO1002 Ämnesord: Ekonomi, Priser och prisindex

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Priserna på jordbruksmark steg under 2015

Det genomsnittliga priset för åkermark i Sverige 2015 ökade med 8 % jämfört med 2014. En hektar kostade 72 500 kr i genomsnitt 2015. Motsvarande siffror för betesmark var 27 100 kr per hektar med en ökning på 6 % jämfört med 2014. Götalands södra slättbygder stod för den största ökningen av priset på åkermark (+31 % jämfört med 2014) medan Götalands mellanbygder stod för den största ökningen av priset på betesmark (+21 %). De högsta genomsnittliga priserna återfinns i Götalands södra slättbygder med 202 700 kr per hektar för åkermark respektive 86 800 kr för betesmark. I Övre Norrland är prisnivån mindre än en tiondel av dessa priser, 15 500 kr per hektar för åkermark respektive 4 400 kr för betesmark år 2015.

Figur A. Prisutvecklingen för åker- respektive betesmark i Sverige, tkr/ha

Prisutvecklingen för åker- respektive betesmark i Sverige, tkr/ha

Anm. Uppgifterna i diagrammet är justerade för den effekt som de ändrade taxeringsvärdena 2005, 2011 och 2014 givit upphov till i beräkningsmetoden. För ytterligare information läs avsnittet ”Justeringar i figurer och tabeller utifrån effekterna av taxeringarna”.

Hitta på sidan

Till toppen