Priser på jordbruksmark 2017

Publiceringsdatum: 2018-08-31

Referensår: 2017 Produktkod: JO1002 Ämnesord: Ekonomi, Priser och prisindex

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Priset på åker- och betesmark fortsätter att öka

År 2017 var det genomsnittliga priset för åkermark 83 900 kr per hektar och för betesmark 32 200 kr. Jämfört med 2014 ökade priset på åkermark med drygt 24 % och priset på betesmark med knappt 26 %. I figur A visas prisutvecklingen för perioden 1990–2017.

De genomsnittliga priset för åkermark var högre 2017 jämfört med 2014 i samtliga produktionsområden. Priset för betesmark minskade i Övre Norrland och ökade i resterande produktionsområden mellan 2014 och 2017. De högsta genomsnittliga priserna år 2017 återfinns i produktionsområde Götalands södra slättbygder med 241 200 kr per hektar för åkermark respektive 88 300 kr för betesmark. I Övre Norrland var de genomsnittliga priserna lägst 2017. Där var priset 15 000 kr per hektar för åkermark och 4 300 kr för betesmark.

Figur A. Prisutvecklingen för åker- respektive betesmark i Sverige, tkr/ha, 1990–2017

Prisutvecklingen för åker- respektive betesmark i Sverige, tkr/ha, 1990–2017

Anm. Uppgifterna i diagrammet är justerade för den effekt som de ändrade taxeringsvärdena 2005, 2011, 2014 och 2017 givit upphov till i beräkningsmetoden. För ytterligare information läs avsnittet ”Justeringar i figurer och tabeller utifrån effekterna av taxeringarna” som finns under ”Statistiken med kommentarer”.

Hitta på sidan

Till toppen