Priser på jordbruksmark 2018

Publiceringsdatum: 2019-08-30

Referensår: 2018 Produktkod: JO1002 Ämnesord: Ekonomi, Priser och prisindex

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Priset på jordbruksmark ökar för femte året i rad

År 2018 var det genomsnittliga priset för åkermark 90 700 kr per hektar och för betesmark 35 300 kr. Jämfört med 2017 ökade priset på åkermark med drygt 8 % och priset på betesmark med knappt 10 %. I figur A visas prisutvecklingen för perioden 1990–2018.

I Götalands skogsbygder minskade priset för både åker- och betesmark mellan 2017 och 2018. För tre produktionsområden, Götalands mellanbygder, Svealands slättbygder och Övre Norrland, ökade priset för både åker- och betesmark och för resterande fyra produktionsområden ökade priset för ett ägoslag och minskade för det andra mellan 2017 och 2018. De högsta genomsnittliga priserna år 2018 återfinns i produktionsområde Götalands södra slättbygder med 216 200 kr per hektar för åkermark respektive 106 800 kr för betesmark. I Övre Norrland var de genomsnittliga priserna lägst 2018. Där var priset 17 200 kr per hektar för åkermark och 6 200 kr för betesmark.

Figur A. Prisutvecklingen för åker- respektive betesmark i Sverige, tkr/ha, 1990–2018

Prisutvecklingen för åker- respektive betesmark i Sverige, tkr/ha, 1990–2018

Anm. Uppgifterna i diagrammet är justerade för den effekt som de ändrade taxeringsvärdena 2005, 2011, 2014 och 2017 givit upphov till i beräkningsmetoden. För ytterligare information läs avsnittet ”Justeringar i figurer och tabeller utifrån effekterna av taxeringarna” som finns under ”Statistiken med kommentarer”.

Hitta på sidan

Till toppen