Sysselsättning i jordbruket 2005

Publiceringsdatum: 2006-09-15

Referensår: 2005 Produktkod: JO1101 Ämnesord: Företag, Struktur, Sysselsättning

Saranda Daka 036 – 15 59 70 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Jordbruksreformens effekter på sysselsättnings-statistiken

Uppgifterna i detta statistiska meddelande baseras på Lantbruksregistret (LBR) och en enkätundersökning till ett urval av jordbruksföretag år 2005.

LBR uppdateras genom enkätundersökningar och information från administrativa register såsom t.ex. Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (ARARAT). I samband med EU:s senaste jordbruksreform, som genomfördes i Sverige år 2005, ökade antalet ansökningar om arealbaserade stöd kraftigt. Detta ledde i sin tur till ett ökat antal företag i LBR och ett ökat antal sysselsatta i jordbruket 2005. Den ökning av antalet företag och antalet sysselsatta i jordbruket 2005 som redovisas i statistiken innebär inte att den faktiska strukturen och sysselsättningen i jordbruket förändrats i samma utsträckning (se även avsnittet Statistikens tillförlitlighet).

En tredjedel av de sysselsatta inom jordbruket är kvinnor

Antalet sysselsatta i jordbruket uppgick år 2005 till 173 884 personer. Detta är en ökning med drygt 5 900 personer, eller ca 3,5 %, jämfört med år 2003 då undersökningen senast genomfördes. Denna uppskattade ökning går mot den trend av minskat antal sysselsatta inom jordbruket som pågått under en lång rad av år. Ökningen av antalet sysselsatta inom jordbruket bör dock tolkas med försiktighet p.g.a. de effekter som EU:s senaste jordbruksreform haft på jordbruksstatistiken (se avsnittet Statistikens tillförlitlighet).

Antalet kvinnor som var sysselsatta i jordbruket uppgick år 2005 till knappt 60 200, vilket motsvarar drygt en tredjedel av det totala antalet sysselsatta. Andelen kvinnliga företagare i företagsformen enskild firma uppskattas till drygt 12 %, vilket ungefär är samma andel som 2003, men en något högre andel än 1999 då den låg på ca 10 %.

Hitta på sidan

Till toppen