Underlag för att bedöma 2014 års skörd

Publiceringsdatum: 2014-05-12

Referensår: 2014 Ämnesord: Skörd

Ann-Marie Karlsson 036-155933 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Preliminär statistik om åkermarkens användning år 2014 tillsammans med tidigare års statistik om skördens storlek per hektar kan användas för att ge ett underlag för att bedöma skördens storlek år 2014. Observera att underlaget inte tar någon hänsyn till temperatur, nederbörd, såtidpunkt och alla andra faktorer under en växtodlingssäsong vilka påverkar 2014 års skörd. Underlaget visar endast hur stor skörden skulle bli om skörden per hektar blir lika stor som genomsnittet de senaste fem åren respektive lika stora som normskördarna. Normskördarna bygger något förenklat på de senaste 15 årens genomsnittliga hektarskördar. De vanligaste spannmålsgrödorna redovisas i detalj tabell 2 till tabell 4.

Eftersom odlingens omfattning av olika grödor kan variera mellan områden med olika förutsättningar över åren har underlaget beräknats enligt följande

· En summa av totalskördar per län beräknade som länets areal multiplicerad med normskördar respektive genomsnittsskördar (5-årsgenomsnitt) per län.

· Summan av rikets areal multiplicerad med normskördar och genomsnittsskördar (5-årsgenomsnitt) för respektive gröda.

Underlag för spannmålsskördens storlek: 5,1-5,2 miljoner ton
2014 års totalskördskörd av spannmål blir om länens totalskördar summeras 5,1 miljoner ton. Om beräkningen görs på rikets genomsnittsskördar och normskörader blir skörden 5,2 miljoner ton.

Underlag för skörden av oljeväxter knappt 0,29-0,32 miljoner ton
För oljeväxterna raps och rybs blir totalskörden beräknad med 5- årsgenomsnitt som underlag och en summering av länens totalskördar 0,29 miljoner ton. Används normskörd blir totalskörden något högre 0,32 miljoner ton. Totalskördarna blir ungefär desamma om rikets genomsnittsskördar och totalskördar används.

Hitta på sidan

Till toppen