Utländsk bakgrund inom jordbruket. Företagare och sysselsatta med utländsk bakgrund inom jordbrukssektorn

Publiceringsdatum: 2014-02-26

Referensår: 2011 Ämnesord: Företag, Struktur, Sysselsättning, Övrigt

Saranda Daka 036 – 15 59 70 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Utländsk bakgrund ovanligt inom jordbrukssektorn, speciellt bland företagare

I rapporten framkommer att ungefär 1 av 50 jordbruksföretagare har utländsk bakgrund. Norden och EU25-länderna är de vanligaste ursprungsregionerna. Ungefär var tjugonde sysselsatt inom jordbruket har utländsk bakgrund. Det är en lägre andel jämfört med andelen som har utländsk bakgrund på arbetsmarknaden som helhet.

Utländsk bakgrund inom jordbruket innebär lägre medelålder och en jämnare könsfördelning

Sysselsatta och företagare i jordbruksbranschen är överlag äldre än de sysselsatta på arbetsmarknaden som helhet. Det finns även betydligt fler män än kvinnor i branschen. Men bland personer med utländsk bakgrund inom jordbruket är könsbalansen jämnare och åldrarna lägre. Här finns en större andel kvinnor och en större andel personer i yngre ålderskategorier jämfört med de som har svensk bakgrund i sektorn.

Hitta på sidan

Till toppen