Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Viltskador i lantbruksgrödor 2014

Referensår: 2014 Produktkod: JO0601 Ämnesord: Odling, Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 gerda.landell@scb.se

Hitta på sidan

I korta drag

Vildsvin orsakar störst skada

Vildsvin är det djur som orsakar störst skada i alla grödor förutom i havre, där älg orsakar störst skada. Vårvete, ärter, majs (både till tröskning och grönfoder), stråsäd till grönfoder, stärkelse- och matpotatis samt slåttervall är grödor med stora andelar vildsvinsskador. Totalt förstördes 42 700 ton spannmål av vildsvin 2014. Stor andel lantbrukare har viltskador i sina grödor Av de lantbrukare som odlar spannmål, trindsäd eller oljeväxter hade 37,5 % viltskador i en eller flera grödor. Av odlare av mat- och stärkelsepotatis beräknas att 19 respektive 24 % hade viltskador medan siffran för odlare av slåttervall var 20 %. Kronobergs och Södermanlands län är två län där en stor andel av lantbrukarna hade viltskador i sina grödor.

 Mer än 8 % av spannmålsarealen var viltskadad

Viltskador förekom på drygt 8 % av spannmålsarealen. Störst var andelen i Götalands skogsbygder där 19 % av spannmålsarealen hade viltskador. Mat- och stärkelsepotatis hade viltskador på nästan 9 % av landets totala areal. Av slåttervallen, som är Sveriges arealmässigt största gröda, hade 88 520 hektar eller drygt 10 % av arealen någon form av viltskada. Viltet påverkar valet av gröda Mer än en fjärdedel av lantbrukarna anger att viltet påverkar deras val av gröda. Vildsvin och älg är de djurslag som har störst påverkan på vad som går att odla. Ärter och havre är grödor som många avstår från att odla, men även vete och höstraps är svårt att odla på många platser. Skördebortfallet varierar För riket som helhet var skördebortfallet för viltskador mellan 0,2 och 7 % av den totala skörden per gröda. Variationerna är stora både geografiskt och mellan grödor. Många lantbrukare har inga viltskador alls medan andra rapporterar att mer än halva skörden blivit förstörd av vilt.

Metod och Kvalitet

Publiceringsdatum: 2015-07-08

Denna modul visas endast online