Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

Slutlig statistik

Publiceringsdatum: 2013-04-18

Referensår: 2012 Produktkod: JO0601 Ämnesord: Odling, Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Höga hektarskördar av höstsådda spannmålsgrödor

Den totala skörden av spannmål uppgick till 5,1 miljoner ton under 2012 och blev därmed 9 % större än 2011 års spannmålsskörd. De höstsådda grödorna gav på många håll mycket god avkastning, särskilt i de sydöstra delarna av landet. På riksnivå var hektarskördarna av höstvete, höstkorn och rågvete rekordhöga.

Mer åkerbönor och mindre ärter

Totalskörden av åkerbönor har beräknats till 58 200 ton, en ökning med 10 % jämfört med föregående år. Totalskörden av ärter blev 35 100 ton, vilket är 18 % mindre än 2011.

Höstrapsen gav rekordhög avkastning på riksnivå

Den totala skörden av raps och rybs blev 321 900 ton, vilket är 29 % mer än föregående års resultat. Höstrapsen gav en hektarskörd på 3 700 kg per hektar, vilket är den högsta som hittills redovisats på riksnivå.

Nästan 7 % av grovfoderskörden från grönfoderväxter

Det är nu andra året som skörd av grönfoder från ettåriga grödor redovisas i den officiella skördestatistiken. De största kvantiteterna härrörde liksom föregående år från majs skördad som grönfoder. Skördeuppgifterna redovisas med 30 % torrsubstanshalt. Omräknat till torrsustansskörd motsvarade grönfoderskörden uppemot 7 % av den totala grovfoderskörden från slåttervall och grönfoderväxter.

Potatisskörden minskade

Totalskörden av matpotatis och totalskörden av potatis för stärkelse uppgick till 549 400 ton respektive 256 000 ton, en minskning jämfört med föregående år med 6 respektive 14 %.

Slåttervallsskörden i nivå med föregående år

Den totala bärgade skörden av slåttervall skattas till 4,8 miljoner ton, varav den första skörden till 3,1 miljoner ton och återväxten till 1,6 miljoner ton. En större del av skörden bärgades som förstaskörd jämfört med föregående år, men totalt blev skörden i nivå med fjolårets.

Hitta på sidan

Till toppen