Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

Slutlig statistik

Publiceringsdatum: 2014-04-16

Referensår: 2013 Produktkod: JO0601 Ämnesord: Odling, Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Minsta höstveteskörden på 14 år

Den totala skörden av spannmål uppgick till 5 miljoner ton under 2013, vilket är i nivå med 2012 års spannmålsskörd. Höstvetearealen minskade med mer än en fjärdedel, eftersom regnväder under hösten 2012 i många fall förhindrade den planerade höstsådden. Totalskörden av höstvete blev den lägsta sedan år 1999. De vårsådda spannmålsgrödorna gav hög avkastning på många håll i landet. Hektarskörden av vårkorn var rekordhög på riksnivå.

Höga skördenivåer av ärter och åkerbönor

Hektarskörden av ärter blev 22 % högre än fjolårsresultatet och hektarskörden av åkerbönor tangerar tidigare rekordnivåer. Totalskördarna av ärter och åkerbönor har beräknats till 40 800 ton respektive 61 300 ton.

Högsta totalskörden av raps och rybs sedan 1990

Totalskörden av raps och rybs har beräknats till 331 500 ton, vilket är 3 % mer än förra årets resultat, 18 % mer än femårsgenomsnittet och den högsta totalskörden på 23 år. Den höga raps- och rybsskörden är främst en följd av ökade odlingsarealer av höstraps och vårraps.

Nästan all potatis kunde skördas

Totalskörden av matpotatis och totalskörden av potatis för stärkelse uppgick till 551 700 ton respektive 254 400 ton. Det är i nivå med 2012 års slutliga skördar. Nästan all potatisareal kunde skördas tack vare gynnsamt skördeväder. Den obärgade arealen för matpotatis uppgick till endast 100 hektar för landet som helhet. Det är den minsta obärgade arealen som redovisats sedan 1997.

Slåttervallsskörden lägre än föregående år

Den totala bärgade skörden av slåttervall skattas till ca 4,5 miljoner ton, varav den första skörden till ca 2,8 miljoner ton och återväxten till ca 1,7 miljoner ton. En lägre andel av skörden bärgades som förstaskörd jämfört med föregående år, medan återväxten var i nivå med 2012 års resultat. Sammanlagt blev vallskörden därför lägre än fjolårets.

Nästan 9 % av grovfoderskörden från grönfoderväxter

Det är nu tredje året som skörd av grönfoder från ettåriga grödor redovisas i den officiella skördestatistiken. De största kvantiteterna härrörde liksom tidigare år från majs skördad som grönfoder. Skördeuppgifterna redovisas med 30 % torrsubstanshalt. Omräknat till torrsubstansskörd motsvarade grönfoderskörden uppemot 9 % av den totala grovfoderskörden från slåttervall och grönfoderväxter.

Hitta på sidan

Till toppen