Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

Slutlig statistik

Publiceringsdatum: 2016-04-20

Referensår: 2015 Produktkod: JO0601 Ämnesord: Odling, Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Största spannmålsskörden på 25 år

Den totala spannmålsskörden uppgick till nästan 6,2 miljoner ton under 2015 och är därmed den största sedan år 1990. Den är 7 % större än förra året och 24 % större än femårsgenomsnittet. Höstvete svarar för den största ökningen, både genom rekordstor areal och rekordhög hektarskörd på riksnivå. Även vårkorn och havre gav höga hektarskördar på riksnivå, vilket också bidragit till den stora spannmålsskörden.

Största raps- och rybsskörden på 25 år

Totalskörden av raps och rybs har beräknats till 359 300 ton, vilket också är den största sedan 1990. Raps- och rybsskörden är 10 % större än föregående års resultat och 19 % större än femårsgenomsnittet. Ökningen är delvis en följd av att arealen av vårraps minskade medan arealen av den mer högavkastande grödan höstraps ökade. Hektarskörden av höstraps var dessutom rekordhög på riksnivå.

Lägsta skörden av matpotatis sedan 2007

Totalskörden av matpotatis beräknas för riket till 525 200 ton. Det är i nivå med 2006 och 2007 års rekordlåga totalskördar och en minskning med 5 procent jämfört med 2014 års totalskörd. Orsaken är främst att den odlade arealen matpotatis minskat.

Höga vallskördar 2015

Den totala bärgade skörden av slåttervall har beräknats till 5 382 200 ton vilket är i nivå med 2014 års höga skörd. Hektarskörden omräknad i hövikt med 83,5 % torrsubstans beräknades till 6 240 kilo per hektar för riket som helhet.

Stor skillnad i vallskörd mellan olika typer av företag

Hektarskörden av vall på riksnivå redovisas liksom 2014 fördelad på olika företagstyper. Företag med mjölkproduktion hade mer än dubbelt så hög hektarskörd jämfört med småbruk som ofta bara tar en skörd.

Hitta på sidan

Till toppen