Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010

Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall
Slutlig statistik

Publiceringsdatum: 2011-06-26

Referensår: 2010 Produktkod: JO0608 Ämnesord: Ekologiskt, Odling, Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Ogynnsamt väder sänkte både den ekologiska och den konventionella spannmålsskörden

Skörden av spannmål som odlats på arealer med miljöersättning för ekologisk odling uppgick under 2010 till 192 400 ton, vilket är en minskning med 17 % jämfört med 2009. Den konventionellt odlade spannmålsskörden minskade med 19 %. För båda odlingsmetoderna var huvudorsaken lågt skördeutfall per hektar. Den ekologiskt odlade spannmålsskörden motsvarade liksom tidigare år drygt 4 % av den totala spannmålsskörden i landet.

Skörden av ekologiskt odlad raps och rybs ökade

Totalskörden av raps och rybs från arealer med miljöersättning för ekologisk odling har beräknats till 3 400 ton, en ökning med 42 % jämfört året innan men en minskning med 16 % jämfört med genomsnittet för de fem senaste åren. Av landets totala skörd av raps och rybs odlades drygt 1 % ekologiskt under 2010.

Drygt 2 % av matpotatisskörden ekologiskt odlad

Totalskörden av ekologiskt odlad matpotatis uppgick till 11 700 ton för riket. Den ekologiskt odlade matpotatisen svarar för drygt 2 % av den totala skörden av matpotatis. Drygt 4 % av matpotatisarealen i landet odlades med miljöersättning för ekologisk odling under 2010. Skördeutbytet är ofta lågt för den ekologiska matpotatisodlingen. På riksnivå var den genomsnittliga hektarskörden 48 % av motsvarande hektarskörd för den konventionella odlingen.

Mer än 18 % av vallskörden ekologiskt odlad

Den inbärgade slåttervallskörden, inklusive återväxt, från arealer som odlats med miljöersättning för ekologisk odling har beräknats till 923 300 ton. Vall är en gröda som har stor andel ekologisk odling, 22 % av arealen var ansluten till miljöersättningen för ekologisk odling. För den ekologiska slåttervallodlingen med miljöersättning var hektaravkastningen 22 % lägre än motsvarande hektarskörd vid konventionell odling. Mer än 18 % av den totala skörden av slåttervall kom under 2010 från arealer som odlats ekologiskt.

Hitta på sidan

Till toppen