Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall
Slutlig statistik

Publiceringsdatum: 2013-06-27

Referensår: 2012 Produktkod: JO0608 Ämnesord: Ekologiskt, Odling, Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Uppemot 5 % av spannmålsskörden ekologiskt odlad

Skörden av spannmål som odlats på arealer med miljöersättning för ekologisk odling uppgick under 2012 till 228 700 ton, en ökning med 4 % jämfört med 2011 års totalskörd. Den konventionellt odlade spannmålsskörden ökade med 10 %. Den ekologiskt odlade spannmålsskörden motsvarade närmare 5 % av den totala spannmålsskörden i landet.

Fortsatt ökning av konventionellt odlade åkerbönor

Hektarskörden av åkerbönor tangerade under 2012 liksom under 2011 rekordet från 2009 både inom den ekologiska och inom den konventionella odlingen. Totalskörden av ekologiskt odlade åkerbönor var på samma nivå som 2011 medan totalskörden av de konventionellt odlade åkerbönorna ökade med 27 %.

Skörden av ekologiskt odlad raps och rybs ökade

Totalskörden av raps och rybs från arealer med miljöersättning för ekologisk odling har beräknats till 4 900 ton. Det är 2 200 ton mer än föregående år och nästan 50 % mer än femårsgenomsnittet. Ökningen är en följd av större odlingsarealer och hög skörd per hektar av höstraps. Av landets totala skörd av raps och rybs odlades 1,5 % ekologiskt under 2012.

Endast 2 % av matpotatisskörden ekologiskt odlad

Totalskörden av ekologiskt odlad matpotatis uppgick till 11 200 ton för riket. Den ekologiskt odlade matpotatisen svarar för 2 % av den totala skörden av matpotatis. Drygt 4 % av matpotatisarealen i landet odlades med miljöersättning för ekologisk odling under 2012. Skördeutbytet är ofta lågt för den ekologiska matpotatisodlingen. På riksnivå var den genomsnittliga hektarskörden 45 % av motsvarande hektarskörd för den konventionella odlingen.

Drygt 20 % av vallskörden ekologiskt odlad

Av den totala arealen slåtter- och betesvall år 2012 var 23 % ansluten till miljöersättningen för ekologisk odling. Den inbärgade slåttervallsskörden, inklusive återväxt, från arealer som odlats med miljöersättning för ekologisk odling uppgick till 968 300 ton. För den ekologiska slåttervallsodlingen med miljöersättning var hektaravkastningen 86 % av motsvarande hektarskörd vid konventionell odling. Drygt 20 % av den totala skörden av slåttervall kom under 2012 från arealer som odlats ekologiskt, en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2011.

Hitta på sidan

Till toppen