Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Publiceringsdatum: 2015-06-24

Referensår: 2014 Produktkod: JO0608 Ämnesord: Ekologiskt, Odling, Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Mer ekologiskt odlad areal än vad som redovisas

Under 2014 gick det inte att ansluta någon ny areal till miljöersättningen för ekologisk produktion. Däremot gick det naturligtvis bra att börja omställning till ekologisk odling utan stöd. En jämförelse med uppgifter från certifieringsorganisationerna visar att årets ekologiska arealer är något underskattade då arealerna kommer från registret för miljöstödsersättningar. Även årets totalskördar blir därför något underskattade.

Höga hektarskördar av höstsådd spannmål

De höstsådda spannmålsgrödorna gav hög skörd per hektar under 2014. På riksnivå var avkastningen av höstvete som odlats på arealer med miljöersättning för ekologisk odling 3 870 kilo per hektar, vilket är den högsta som redovisats under de 12 år som skördenivåer vid ekologisk odling undersökts. Även det konventionellt odlade höstvetet gav rekordhög hektarskörd med 7 420 kilo per hektar. God övervintring av de höstsådda grödorna har bidragit till höga skördenivåer på många håll i landet. Både inom den ekologiska och den konventionella odlingen tangerar hektarskördarna av råg och rågvete tidigare rekordnivåer på riksnivå. Detsamma gäller konventionellt odlat höstkorn.

Lägre resultat för ärter och åkerbönor

Hektarskörden av ekologiskt odlade ärter blev på riksnivå 17 % lägre än föregående års rekord, men något högre än genomsnittet för de fem senaste åren. Avkastningen av de ekologiskt odlade åkerbönorna var på riksnivå nära femårsgenomsnittet och 9 % lägre än fjolårsresultatet. Hektarskördarna av konventionellt odlade ärter och åkerbönor var i nivå med föregående års resultat.

Rekordhög hektarskörd av ekologisk höstraps

Hektarskörden av ekologiskt odlad höstraps uppgick på riksnivå till 2 670 kilo per hektar, den högsta någonsin. Goda övervintringsförhållanden, tidig blomning innan angreppen av rapsbaggarna kom igång samt ökad odling i Skåne och Östergötland är exempel på förhållanden som kan ha medverkat till den höga skördenivån. Inom den konventionella odlingen tangerar 2014 års höstraps­avkastning ett tidigare rekord på riksnivå.

Skåne län stod för 26 % av den ekologiskt odlade arealen matpotatis

Hektarskörden av ekologiskt odlad matpotatis uppgick till 16 020 kg per hektar för riket. Nästan all areal kunde bärgas under 2014 vilket bidrar till den jäm­förelsevis höga hektarskördenivån. Störst omfattning hade odlingen i Skåne och Gotlands län med 230 respektive 140 hektar. I Dalarnas län odlades 110 hektar, följt av Västra Götalands och Gävleborgs län med 100 respektive 80 hektar. För övriga län odlades högst 30 hektar matpotatis ekologiskt under 2014. Drygt 5 % av matpotatisarealen i landet odlades med miljöersättning för ekologisk odling under 2014.

22 % av vallarealen var ekologiskt odlad

2014 var 20 % av slåttervallskörden ekologiskt odlad. Slåttervallen avkastade bra och den ekologiska hektarskörden uppgick till 5 150 kilo per hektar vilket var 13 % mer än 2013. Även den konventionella skörden av slåttervall var hög, 6 140 kilo per hektar vilket var hela 21 % mer än 2013. Av den totala arealen slåtter- och betesvall år 2014 var 22 % ansluten till miljöersättningen för ekologisk odling.

Hitta på sidan

Till toppen