Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Referensår: 2015 Produktkod: JO0608 Ämnesord: Ekologiskt, Odling, Skörd

Gerda Ländell SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Ökad produktion av ekologiskt odlad spannmål

Den totala spannmålsskörden från ekologiskt odlade arealer uppgick under 2015 till 309 900 ton. Den är 15 % större än förra årets totalskörd, 32 % större än femårsgenomsnittet och den största som redovisats. Havre svarar för merparten av ökningen, både genom en förhållandevis stor areal och en rekordhög hektarskörd på riksnivå. Höstvete hade rekordstor areal, hektarskörd och totalskörd. Både inom den ekologiska och den konventionella odlingen var hektarskördarna av spannmålsgrödorna höga på riksnivå. Drygt 9 % av spannmålsarealen odlades ekologiskt under 2015.

Höga skördenivåer av åkerbönor

Hektarskördarna av åkerbönor var för landet som helhet rekordhöga – inom den ekologiska såväl som inom den konventionella odlingen. Totalskördarna var också de högsta som uppmätts inom båda odlingsformerna. Nästan 37 % av arealen odlades ekologiskt under 2015 och totalskörden därifrån var 32 600 ton. Hektarskörden av ärter var rekordhög inom den konventionella odlingen på riksnivå. Närmare 15 % av den totala arealen ärter odlades ekologiskt 2015 och totalskörden från den ekologiskt odlade arealen blev 7 900 ton.

Odlingen av ekologisk höstraps ökade

Den ekologiskt odlade arealen av höstraps har ökat de två senaste åren och var under 2015 den största någonsin. Hektarskörden av ekologiskt odlad höstraps tangerade föregående års rekordnivå. Totalskörden av ekologiskt odlad raps och rybs uppgick till 11 800 ton – varav 10 500 ton utgjordes av höstraps. Mer än 5 % av den totala raps- och rybsarealen odlades ekologiskt under 2015.

Skåne län stod för 26 % av den ekologiskt odlade skörden matpotatis

Hektarskörden av ekologiskt odlad matpotatis uppgick till 18 950 kg per hektar för riket. Nästan all areal kunde bärgas under 2015 vilket bidrar till den jäm­förelsevis höga hektarskördenivån. Störst omfattning hade odlingen i Skåne och Gotlands län med 270 hektar vardera följt av Västra Götalands län med 190 hektar. I Dalarnas län odlades 130 hektar och i Östergötlands och Gävleborgs län odlades 90 hektar vardera. För övriga län odlades högst 40 hektar matpotatis ekologiskt under 2015. Uppemot 8 % av matpotatisarealen i landet odlades ekologiskt under 2015.

En femtedel av vallskörden ekologiskt odlad

2015 kom 20 % av slåttervallskörden från ekologiskt odlade arealer. Slåttervallen avkastade mycket bra under 2015 och den ekologiska hektarskörden uppgick till 5 530 kilo per hektar vilket var i nivå med skörden 2014. Även den konventionella skörden av slåttervall var hög, 6 510 kilo per hektar.

Hitta på sidan

Till toppen