Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Publiceringsdatum: 2017-06-28

Referensår: 2016 Produktkod: JO0608 Ämnesord: Ekologiskt, Odling, Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Ökad produktion av ekologiskt odlad spannmål

Den totala spannmålsskörden från ekologiskt odlade arealer uppgick under 2016 till 335 100 ton. Den är 8 % större än förra årets totalskörd, 30 % större än fem­årsgenomsnittet och den största som redovisats. Havre svarar för merparten av ökningen, både genom en rekordstor areal och en hög skörd per hektar på riks­nivå. Drygt 10 % av spannmålsarealen odlades ekologiskt under 2016.

Höga skördenivåer av ärter

Hektarskördarna av ärter var för landet som helhet höga – inom den ekologiska såväl som inom den konventionella odlingen. Nästan 13 % av arealen odlades ekologiskt under 2016 och totalskörden därifrån var 8 900 ton. Mer än 36 % av den totala arealen åkerbönor odlades ekologiskt 2016 och totalskörden från den ekologiskt odlade arealen blev 32 100 ton.

Odlingen av ekologisk höstraps ökade

Den ekologiskt odlade arealen av höstraps har ökat de tre senaste åren och var under 2016 den största någonsin. Hektarskörden av ekologiskt odlad höstraps var däremot 17 % lägre än föregående års höga nivå. Totalskörden av ekolo­giskt odlad raps och rybs uppgick till 12 700 ton – varav 11 600 ton utgjordes av höstraps. Uppemot 7 % av den totala raps- och rybsarealen odlades ekolo­giskt under 2016.

Ekologiska matpotatisskörden ökade även 2016

Totalskörden för matpotatis från arealer med ekologisk odling beräknas för riket till 35 900 ton, vilket är mer än en fördubbling av totalskörden jämfört med femårsgenomsnittet. Sedan undersökningen om skörd från arealer med ekolo­gisk odling infördes 2003 har totalskördenivån legat tämligen konstant omkring 2–3 % av rikets totala skörd. De senaste åren har den ekologiska matpotatis­produktionens andel av rikets totala skörd ökat och svarade för mer än 6 % av den totala skörden år 2016. Störst omfattning hade odlingen i Skåne och Västra Götalands län med 390 hektar vardera. Uppemot 10 % av matpotatisarealen i landet odlades ekologiskt under 2016.

En femtedel av vallskörden ekologiskt odlad

Under 2016 kom 20 % av slåttervallsskörden från ekologiskt odlade arealer. Avkastningen varierade mellan produktionsområden på grund av torka. På riksnivå uppgick den ekologiska hektarskörden till 5 220 kilo per hektar. Den konventionella skörden av slåttervall uppgick till 6 110 kilo per hektar.

Hitta på sidan

Till toppen