Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017

Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Publiceringsdatum: 2018-06-26

Referensår: 2017 Produktkod: JO0608 Ämnesord: Ekologiskt, Odling, Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Fortsatt ökad produktion av ekologiskt odlad spannmål

Den totala spannmålsskörden från ekologiskt odlade arealer uppgick under 2017 till 390 600 ton. Den är 17 % större än förra årets totalskörd, 39 % större än femårsgenomsnittet och den största som redovisats. Höstvete svarar för merparten av ökningen, både genom en rekordstor areal och en rekordhög skörd per hektar på riksnivå. Närmare 11 % av spannmålsarealen odlades ekologiskt under 2017.

Totalskörden av ekologiskt odlade ärter minskade

Nästan 13 % av den totala arealen med ärter odlades ekologiskt under 2017 och totalskörden därifrån blev 7 900 ton, en minskning med 11 %. Mer än 37 % av den totala arealen åkerbönor odlades ekologiskt 2017 och totalskörden från den ekologiskt odlade arealen blev 32 500 ton.

Ökad odling av ekologisk höstraps

Den ekologiskt odlade arealen av höstraps har ökat de fyra senaste åren och var under 2017 den största någonsin. Hektarskörden av ekologiskt odlad höstraps var i nivå med genomsnittet för de fem föregående åren. Totalskörden av ekologiskt odlad raps och rybs uppgick till 19 000 ton – varav 17 800 ton utgjordes av höstraps. Uppemot 8 % av den totala raps- och rybsarealen odlades ekologiskt under 2017.

Ekologiska matpotatisskörden i nivå med 2016

Totalskörden för matpotatis från arealer med ekologisk odling beräknas för riket till 36 600 ton, vilket är nästan en fördubbling av totalskörden jämfört med femårsgenomsnittet men i nivå med 2016 års resultat. Sedan undersökningen om skörd från arealer med ekologisk odling infördes 2003 har totalskördenivån legat tämligen konstant omkring 2–3 % av rikets totala skörd. De senaste åren har den ekologiska matpotatisproduktionens andel av rikets totala skörd ökat och svarade för 7 % av den totala skörden år 2017. Störst omfattning hade odlingen i Skåne och Västra Götalands län. Nästan 11 % av matpotatisarealen i landet odlades ekologiskt under 2017.

Drygt en femtedel av vallskörden ekologiskt odlad

Under 2017 kom uppemot 22 % av slåttervallskörden från ekologiskt odlade arealer, vilket är en liten ökning jämfört med föregående år. På riksnivå uppgick den ekologiska hektarskörden till 5 570 kilo per hektar. Den konventionella skörden av slåttervall uppgick till 6 340 kilo per hektar.

Hitta på sidan

Till toppen