Jordbruksekonomiska undersökningen 2011

Publiceringsdatum: 2013-02-15

Referensår: 2011 Produktkod: JO0202 Ämnesord: Ekonomi, Företag

Daniel Persson 036-15 50 39 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Växtodlingsföretag

Markanta resultatförbättringar för båda storleksgrupperna har skett mellan räkenskapsår 2010 och 2011. De totala intäkterna ökade för båda redovisningsgrupperna jämfört med 2010. Den största intäktsökningen kom från övriga verksamheter där intäkterna ökade med drygt 70 % för den större redovisningsgruppen och ökade med cirka 80 % för den mindre redovisningsgruppen.

Mjölkföretag

De flesta grupperna av mjölkföretag uppvisade försämringar av både genomsnittligt brutto- och nettoresultat jämfört med 2010. Resultatförsämringen förklaras främst av en ostabil utveckling av avräkningspriset på mjölk, en sänkning av lagret av djur för de minsta och medelstora redovisningsgrupperna och en minskning av intäkter för de minsta företagen i riket under året.

Köttdjursföretag

Samtliga intäkter är i stort sett oförändrade mellan åren 2010 och 2011. För-utom intäkterna som är hänförbara till djurskötsel har intäkterna ökat år 2011. Både genomsnittligt brutto- och nettoresultat har blivit sämre.

Svinföretag

En förbättring av svinföretagens bruttoresultat kan noteras under år 2011. De genomsnittliga intäkterna i jordbruket, framförallt intäkterna för djurskötsel och för växtodling, ökade tydligt jämfört med 2010. Nettoresultatet blev dock sämre än förra året.

Trädgårdsföretag

Totalt sett minskade intäkterna jämfört med 2010. Den betydande minskningen orsakades av lägre pris på och mindre skörd av växthusodlade tomater under 2011. Intäkter för växthusodlade gurkor har sjunkit markant år 2011.

Hitta på sidan

Till toppen