Jordbruksekonomiska undersökningen 2008

Publiceringsdatum: 2010-02-19

Referensår: 2008 Produktkod: JO0202 Ämnesord: Ekonomi, Företag

Daniel Persson 036-15 50 39 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Växtodlingsföretag

Bruttoresultatet för växtodlingsföretagen försämrades marginellt jämfört med 2007. Intäkterna och kostnaderna för växtodlingen var i princip oförändrade för de mindre företagen och ökade för de större. De största skillnaderna står djurhållning för då företagen är mer diffrentierade än föregående år.

Mjölkföretag

Intäkterna för djurskötseln ökade p.g.a. ökat mjölkpris. Detta ledde till bättre resultat 2008 jämfört med 2007. Detta trots att samtliga kostnadsposter ökade för så gott som alla redovisade grupper.

Köttdjursföretag

Driftkostnaderna minskade men det gjorde även intäkterna 2008 jämfört med 2007. Detta resulterade i ett lägre bruttoresultat mycket beroende på skillnader i övriga intäkter.

Svinföretag

En minskning i både intäkter och kostnader för svinföretagen skedde 2008 jämfört med föregående år. Nedgången var större för intäkterna så bruttoresultatet försämrades.

Trädgårdsföretag

Den statistiska osäkerheten för trädgårdsföretag är stor så resultaten ska tolkas med försiktighet. Jämfört med 2007 har resultatet försämrats till följd av bl.a. lägre tomatintäkter.

Hitta på sidan

Till toppen