Jordbruksekonomiska undersökningen 2009

Publiceringsdatum: 2011-02-18

Referensår: 2009 Produktkod: JO0202 Ämnesord: Ekonomi, Företag

Daniel Persson 036-15 50 39 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Växtodlingsföretag

Bruttoresultatet för växtodlingsföretagen försämrades för andra året i rad. Årets försämring beror framförallt på lägre intäkter då priserna gick ner jämfört med föregående år.

Mjölkföretag

Intäkterna från djurskötseln minskade p.g.a. lägre mjölkpris. Kostnaderna minskade visserligen även de något, men då intäkterna generellt minskade mycket mer blev resultatet betydligt lägre 2009 jämfört med 2008.

Köttdjursföretag

Intäkterna minskade medan driftskostnaderna ökade för andra året i rad. Detta ledde till ytterligare ett år med sämre bruttoresultat jämfört med föregående år.

Svinföretag

Lägre priser för foder var en anledning till att kostnaderna minskade för svinföretagen. Även intäkterna minskade men inte i lika stor omfattning. Detta gav ett något högre resultat 2009 än 2008.

Trädgårdsföretag

Trädgårdsföretagen har fått minskade intäkter, framförallt från gurka. Den genomsnittliga odlade arealen i växthus har sjunkit i urvalet. Nettoresultatet är lägre i jämförelse med 2008. För trädgårdsföretag är den statistiska osäkerheten stor, varför resultaten ska tolkas med försiktighet.

Hitta på sidan

Till toppen