Lantbrukets djur i juni 2020
Preliminär statistik

Publiceringsdatum: 2020-10-15

Referensår: 2020 Produktkod: JO0103 Ämnesord: Djur

Anders Grönvall 036-15 57 91 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Färre mjölkkor men fler kalvar

Preliminära siffror visar att det totala antalet nötkreatur var 1 454 000 i juni 2020. Det är en minskning med drygt 12 000 djur sedan juni 2019. Medan antalet mjölkkor minskat med cirka 4 000 djur (-1,3 %), antalet kor för uppfödning av kalvar minskat med knappt 1 000 djur (-0,4 %) och antalet kvigor, tjurar och stutar minskat med 19 000 djur (-3,9 %) så har antalet kalvar ökat i antal med cirka 12 000 djur (+2,6 %).

Sett över en längre tidsperiod så minskar antalet mjölkkor kontinuerligt medan antalet kor för uppfödning av kalvar har ökat. Totalt sett så minskar antalet nötkreatur över tid, även om det mellan två år kan vara en liten ökning.

Minskning av antalet grisar

Antalet grisar beräknas preliminärt minska med 6,2 % mellan juni 2019 och juni 2020. Detta följer efter ett antal år då grisarna ökat i antal. Antalet avelsgrisar (galtar och suggor) beräknas dock ha ökat med +4,3 % medan framför allt antalet slaktgrisar över 20 kg minskat (-9,1 %). Även antalet smågrisar under 20 kg har minskat (-2,5 %).

Antalet får minskar

Antalet får beräknas preliminärt ha minskat till 509 900 i juni 2020. Det är 7,1 % färre djur än 2019 och nästan 16 % färre djur än 2017 som var det år då flest får uppmätts. Den största minskningen har skett för lamm där antalet djur är nästan 31 000 färre än 2019 (-11,5 %). Antalet tackor och baggar har preliminärt minskat med 8 100 djur eller 2,9 %.

Syfte

Jordbruksverket genomför årligen undersökningar av antalet djur av olika djurslag. Sedan många år har nötkreatur undersökts två gånger om året medan får, grisar och fjäderfä undersöks en gång om året.
Nötkreaturen undersöks genom en bearbetning av centrala nötkreatursregistret (CDB) medan övriga djur undersöks genom en postenkät till alla eller ett slumpmässigt urval av alla företag. 2020 genomfördes undersökningen av får, grisar och fjäderfä som en totalundersökning till Sveriges alla lantbrukare i samband med den mer omfattande Strukturundersökningen. Insamlingsarbetet för Strukturundersökningen kommer att slutföras under hösten varför resultaten i denna publikation ska ses som preliminära. Definitiva resultat kommer att publiceras vintern/våren 2021, då även med uppgifter om antalet fjäderfä och hästar på jordbruksföretag samt en mer regionalt fördelad statistik.

Färre nötkreatur, grisar och får

Såväl antalet nötkreatur som grisar och får uppskattas minska mellan juni 2019 och juni 2020. Störst relativ förändring är det för antalet får som totalt sett minskat med 7,1 % medan antalet grisar minskat med 6,2 % och antalet nötkreatur med 0,8 %. För grisar är det ett trendbrott efter några år då antalet djur ökat, medan antalet får minskat under några års tid. För nötkreatur, och framför allt mjölkkor har antalet djur minskat kontinuerligt.

Figur A. Antal lantbruksdjur per djurslag 2000-2020. Perliminär statistik

Figur A. Antal lantbruksdjur per djurslag 2000-2020. Preliminär statistik

Antalet nötkreatur minskar men kalvarna ökar i antal

Medan antalet mjölkkor minskat under många år så har antalet kor för uppfödning av kalvar ökat. Sedan år 2000 så är minskningen av mjölkkor nästan 30 % medan antalet kor för uppfödning av kalvar ökat med 25 %. De senaste två åren har dock även kor för uppfödning av kalvar minskat något.

Även kvigor, tjurar och stutar samt kalvar minskar över tid även om antalet kalvar ökat mellan juni 2019 och juni 2020.

I avsnittet "Tabeller" finns länkar till Jordbruksverkets statistikdatabas och tabeller som visar preliminär statistik angående kategori nötkreatur fördelat på län respektive produktionsområden.

Antal nötkreatur fördelat på olika kategorier 2000, 2005, 2010, 2015, 2018, 2019 och 2020

Tablå A. Antal nötkreatur fördelat på olika kategorier 2000, 2005, 2010, 2015, 2018, 2019 och 2020

Fler suggor men färre slaktgrisar

De preliminära uppskattningarna av antalet grisar i juni 2020 visar att de totalt sett minskat sedan juni 2019 efter några år med ökande antal. I tablå B nedan visas att det framför allt är antalet slaktgrisar över 20 kg som minskat (-9,1 %) medan antalet suggor däremot ökar med uppskattningsvis 4,4 %. Antalet smågrisar minskar uppskattningsvis med 2,5 % mellan juni 2019 och 2020.

Sedan år 2000 så har antalet grisar minskat med uppskattningsvis 29 % och alla kategorier av grisar har minskat med minst 25 %.

Antal grisar fördelat efter olika kategorier 2000, 2005, 2010, 2015, 2018, 2019, 2020

Tablå B. Antal grisar fördelat efter olika kategorier 2000, 2005, 2010, 2015, 2018, 2019, 2020

Antalet får fortsätter att minska

Efter att ha ökat under en period så har antalet får sedan 2017 totalt sett minskat med uppskattningsvis nästan 100 000 djur. Sedan juni 2019 har antalet får minskat med preliminärt 7,1 % där antalet lamm minskat med 11,5 % och antalet tackor och baggar med 2,9 %.

Antal får fördelat efter olika kategorier 2000, 2005, 2010, 2015, 2018, 2019, 2020

Tablå C. Antal får fördelat efter olika kategorier 2000, 2005, 2010, 2015, 2018, 2019, 2020

Kort om statistiken

Sedan många år tillbaka genomförs statistiska undersökningar för att redovisa jordbrukets struktur i Sverige. En del av denna redovisning har bestått i att statistiskt belysa antalet lantbruksdjur av olika slag och antalet företag med husdjur i juni varje år.

I samband med EU-inträdet 1995 blev Sverige genom EU-direktiv och EU-beslut ålagt att genomföra statistiska undersökningar av antalet nötkreatur två gånger per år och av antalet får, lamm och grisar en gång per år. Motsvarande undersökningar ska genomföras i samtliga medlemsländer och undersökningsresultaten används bland annat för prognoser av medlemsländernas köttproduktion.

Åren 1995–2001 genomfördes i Sverige enligt EU:s regler även undersökningar om antalet nötkreatur och grisar i december, vilka baserades på postenkäter till jordbruksföretagen. Från och med december 2002 genomförs undersökningen avseende nötkreatur med ny metod, som innebär att uppgifter hämtas från Jordbruksverkets administrativa register. År 2002 upphörde undersökningen av antalet grisar i december.

Detta omfattar statistiken

Uppgifterna i denna statistikrapport är hämtade från Jordbruksverkets Strukturundersökning 2020. Undersökningen är när dessa uppgifter publiceras ännu inte klar vilket gör att dessa resultat än så länge ska ses som preliminära. Undersökningen görs som en postenkätundersökning kombinerad med registerbearbetning av data för nötkreatur. Undersökningen är reglerad enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2018/1091 och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) NR 1165/2008 om djurräkningar.

Definitioner och förklaringar

Den population som statistiken ska belysa utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2020 hade djur och

  • brukade mer än 2,0 ha åkermark, eller
  • brukade sammanlagt minst 5,0 ha jordbruksmark, eller
  • bedrev trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal
  • bedrev trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta
  • innehade djurbesättning som någon gång från och med den 1 januari till och med räkningsdatum innevarande år omfattade – minst 10 nötkreatur eller 10 suggor eller 50 grisar eller 20 får och lamm eller 1 000 höns (inklusive kycklingar).

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, djurskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

Så görs statistiken

Denna statistik redovisar antalet lantbruksdjur i Sverige i juni 2020 med regional uppdelning för nötkreaturen.

För nötkreatur baseras statistiken på de uppgifter som jordbrukarna lämnat till Jordbruksverkets centrala nötkreatursregister (CDB). Detta register innehåller uppgifter för alla nötkreatur i landet, kompletterat med uppgifter om mjölkleveranser i juni.

För grisar och får baseras statistiken på de uppgifter som insamlats via postenkät från samtliga jordbruksföretag i landet och som registrerats i oktober 2020. Svarsfrekvensen var då 90 %. Inkomna uppgifter har hanterats som vid en urvalsundersökning och räknats upp till totalnivå. Statistiken ska därför ses som preliminär. Dessa uppgifter utgör en del i den så kallade Strukturundersökningen 2020.

Bestämmelser för djurräkningar inom EU finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) NR 1165/2008 om djurräkningar, och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) NR 2018/1091 om integrerad statistik över jordbruksföretag.

Statistikens tillförlitlighet

Tillförlitligheten i statistiken avseende nötkreatur beror på kvaliteten i de administrativa registren CDB och i de uppgifter över mjölkleveranser som inhämtas från mejerierna och bedöms vara mycket god.

CDB är ett register där information om alla nötkreatur i landet finns samlat. I registret finns uppgifter bland annat om djurs födelse, moder, ras, när och på vilken produktionsplatsnummer djuret befinner sig. Jordbrukarna ska rapportera förändringar i sina besättningar senast 7 dagar efter inträffad händelse. Uppgifterna i registret används förutom till veterinära ändamål också till administration av djurrelaterade ersättningar. Årligen skickas saldobesked ut till djurhållare för verifiering. Uppgifternas riktighet i registret kontrolleras kontinuerligt, varav minst 5 % av företagen kontrolleras årligen på plats. Dessutom genomförs administrativa kontroller.

Uppgifter om levererad mjölk bygger på invägningen vid mejeri.

Vid beräkningen av antalet djur i olika kategorier antas att alla kor vid besättningar som levererar mjölk är mjölkkor. Detta medför en viss överskattning av antalet mjölkkor i landet, då vissa besättningar även innehåller kor för uppfödning av kalvar. Överskattningen beräknas dock bli mindre än 1 % av antalet mjölkkor.

Uppgifter för grisar och får är inhämtade med postenkät och avser alla jordbruksföretag i populationen. Jordbrukaren har möjlighet att besvara enkäten genom en webbenkät alternativt fylla i en postenkät eller lämna sina svar per telefon. Postenkäten registreras genom optisk läsning. Kontroller görs dels av inlästa värden genom verifiering, dels genom kontroller i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Vidare kontrolleras delvärden mot av uppgiftslämnaren lämnade totalvärden. Till dessa preliminära resultat har alla kontroller ännu inte gjorts vilket ökar osäkerheten.

Mer information om undersökningen och dess kvalitet finns i dokumenten "Kvalitetsdeklaration" och "Statistikens framställning" som går att hitta under avsnittet "Metod och kvalitet".

Bra att veta

I Sverige har sedan lång tid tillbaka redovisat antalet djur i juni månad varje år. Åren 1995–2001 genomfördes på grund av EU-reglerna även undersökningar av antalet nötkreatur och grisar i december, vilka baserades på postenkäter till jordbruksföretagen. Sedan december 2002 genomförs djurräkningarna avseende nötkreatur med ny metod baserad på uppgifterna i några av Jordbruksverkets administrativa register. År 2002 upphörde undersökningarna av antalet grisar i december. I december 2017 genomfördes dock en undersökning över antalet grisar igen. Från december 2018 har fåren börjat räknas i december igen.

Annan statistik

Denna statistik är jämförbar med motsvarande statistik för övriga EU-länder. Statistiken översänds varje år till EU:s statistikkontor Eurostat och publiceras bland annat i Eurostats databas.

I februari månad varje år släpps en statistikrapport över antalet nötkreatur i december föregående år.

I augusti 2012 släpptes statistikrapporten, ”Nötkreaturssektorns uppbyggnad”, med information om antal nötkreatur fördelat på köttföretag och mjölkföretag, besättningsstorlek m.m. samt vad som har hänt med de nötkreatur som föddes 2008.

Summary in English

The number of livestock in Sweden has decreased since 2019 according preliminary figures.

In June 2020, the number of cattle was 1 454 000, a decrease by approximately 12 000 animals compared with June 2019. While the number of dairy cows decreased with approximately 4 000 animals and the number of other cows as well as bulls and steers also decreased, the number of calves has increased by almost 12 000 animals.

Between 2019 and 2020, the total number of pigs, according the preliminary figures, has decreased with 6.2 % after some years with a bigger population. Between June 2019 and June 2020 the number of pigs for fattening and piglets has decreased while the number of sows has increased.

For sheeps the number of animals has decreased the last years and between June 2019 and June 2020 the decrease is preliminary estimated to 7.1 %.

Hitta på sidan

Till toppen