Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2020:08

Publiceringsdatum: 2020-10-16

Referensår: 2020 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i augusti 2020 var 230 000 ton, varav 39 200 ton ekologisk mjölk. Jämfört med augusti 2019 ökade både den totala mjölkinvägningen och invägningen av ekologisk mjölk med 6 %.

I augusti uppgick den totala slaktvikten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 44 800 ton. Av den totala slaktvikten utgjorde slakten av gris den största andelen, 42 %. Därefter följde slakten av fjäderfä, 32 %, och slakten av nötkreatur, 25 %. Slakten av får och lamm utgjorde en mindre del, 1 %, av den totala slaktvikten.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Uppdaterade siffror

Produktionen av ost justeras för perioden februari‑juli 2020. De nya uppgifterna ger en mellan 1‑4 % större producerad kvantitet ost för samtliga månader i perioden.

Uppgifter om invägningen av ägg gör att uppgifterna för december 2019 och helåret 2019 uppdateras. Årsuppgifterna justeras upp med knappt 1 %. Månadsstatistik fram till och med juli 2020 publiceras i statistikdatabasen.

Uppdaterade uppgifter återfinns i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I augusti vägdes det in totalt 230 000 ton mjölk vid mejerierna. Ungefär 17 %, eller 39 200 ton, av den totala mjölkinvägningen utgjordes av ekologisk mjölk. Jämfört med statistiken för augusti 2019 ökade den totala mjölkinvägningen och invägningen av ekologisk mjölk med 6 %.

Augusti månads produktion:

 • 55 900 ton konsumtionsmjölk, vilket är en minskning med 8 % jämfört med augusti 2019,
 • 21 000 ton syrade produkter, vilket är en ökning med 12 % jämfört med augusti 2019,
 • 5 400 ton grädde,
 • 6 800 ton ost, vilket är en ökning med 2 % jämfört med augusti 2019,
 • 1 100 ton smör, vilket är en minskning med knappt 1 % jämfört med augusti 2019,
 • 5 400 ton mjölkpulver, vilket är en minskning med 5 % jämfört med augusti 2019.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 10 200 ton ekologiska produkter,
 • syrade produkter innefattade 2 500 ton ekologiska produkter,
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • Slakten av nötkreatur i augusti 2020 minskade med knappt 6 % jämfört med siffrorna för augusti 2019. Det slaktades under månaden 34 200 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 11 300 ton. Den största procentuella minskningen av slaktvikten hade kategorin Mellankalv, som minskade med nästan 20 % jämfört med augusti 2019. Kategorin Mellankalv utgör en mindre del, drygt 1 %, av den totala slaktvikten av nötkreatur.
 • Det slaktades 203 800 grisar i augusti 2020. Den totala slaktvikten av gris var 18 900 ton, vilket är en minskning med drygt 2 % jämfört med augusti 2019. Ungefär 96 % av den totala slaktvikten av gris utgjordes av kategorin Slaktgris. För denna kategori minskade slaktvikten med knappt 2 %. Den största procentuella minskningen av slaktvikten hade kategorin Unggris, som minskade med 55 %. Kategorin Unggris utgjorde dock en minimal andel av den totala slaktvikten av gris.
 • I augusti slaktades det 21 600 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 450 ton. Den totala slaktvikten av får och lamm ökade med nästan 3 % i jämförelse med uppgifterna för augusti 2019. Ungefär 77 % av den totala slaktvikten av får och lamm utgjordes av lamm. Slaktvikten av lamm ökade med knappt 4 % jämfört med augusti 2019.
 • Den slaktade kvantiteten fjäderfä var i augusti 14 100 ton. Jämfört med augusti 2019 är det en knapp minskning. Knappt 95 % av slakten av fjäderfä utgjordes av kategorin Kyckling. För denna kategori minskade slakten med 1 % jämfört med samma månad förra året. För de mindre kategorierna ökade slakten av höns med drygt 24 % jämfört med augusti 2019.
 •  

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i augusti 2020 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Tidigare månader finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tabeller

Kort om statistiken

Det här beskriver statistiken

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • Köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion
 • Mjölkinvägning och mejeriproduktion
 • Invägning av ägg

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. 2019 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in August 2020 was 230 000 tonnes, of which 39 200 tonnes organic milk. In comparison with August 2019, both the total delivery and the delivery of organic milk increased by 6 %.

In August 2020 the total slaughter weight of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 44 800 tonnes. Of the total slaughter weight, the largest share consisted of pigs (42 %), followed by poultry (32 %) and cattle (25 %). A smaller share, 1 %, of the total slaughter weight consisted of sheep and lambs.

Hitta på sidan

Till toppen